bravo-header
  • Sản phẩm/

Giới thiệu sơ lược về giải pháp BRAVO 7 (ERP-VN)

Giải pháp Quản trị toàn diện BRAVO 7 - Phần mềm ERP được xây dựng nhằm trợ giúp giải quyết ...

Tổng quan về giải pháp BRAVO 7 (ERP-VN)

Sản phẩm được tạo lập có tính năng phù hợp với thao tác người sử dụng với việc liên kết ...

Ứng dụng BRAVO trong doanh nghiệp

Công việc phát sinh tương ứng với chứng từ/giao dịch trong phần mềm. Chương trình cung cấp các trạng thái ...

Một số tính năng nổi bật của phần mềm BRAVO

Giải pháp phần mềm quản trị BRAVO 7 ERP-VN là sự kết hợp hoàn hảo giữa sản phẩm “phần mềm” ...

Quản lý quan hệ khách hàng

Trợ giúp nhân viên kinh doanh tìm kiếm, quản lý và theo dõi thông tin khách hàng một cách hiệu ...

Quản lý bán hàng

Trợ giúp bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ ...