bravo-header

Nghị định 182/2013/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng

25 Tháng Mười Hai, 2013

Nghị định 182/2013/NĐ-CP : quy định mức lương tối thiểu vùng:


- Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động tại vùng I;
- Mức 2.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động tại vùng II;
- Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động tại vùng III;
- Mức 1.900.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động tại vùng IV.


Mức lương này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014. Nghị định trên có hiệu lực ngày 31/12/2013

 

 http://develop.bravo.co.vu/vi/Tai-lieu/Tai-xuong/Nghi-dinh-182-2013-ND-CP-ve-muc-luong-toi-thieu-vung