bravo-header

Thông tư 45/2013/TT-BTC về khấu hao TSCĐ

25 Tháng Mười Hai, 2013

Thông tư này thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.