Quy trình kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp


Kế toán tổng hợp là gì?


Kế toán tổng hợp là một trong những công việc, vị trí của bộ phận kế toán nói chung. Các loại công việc kế toán cho thấy các tiêu chuẩn liên quan đến việc thu thập, việc phản ánh các loại hoạt động sản xuất kinh doanh và việc lập tất cả các báo cáo tài chính. Các công việc này về cơ bản cũng hoạt động theo nguyên tắc, luật lệ và quy định cụ thể của từng công việc. Kế toán tổng hợp có thể được áp dụng cho hầu hết mọi thứ vì nó có thể được sử dụng trong nhiều nguyên tắc và mục tiêu cơ bản.


Như tên của nó cho thấy, kế toán tổng hợp về cơ bản là sự tổng hợp và theo dõi hoạt động sổ cái, tài khoản chung. Việc này có thể bao gồm các khoản ghi nợ và các khoản tín dụng hoặc phí tài khoản, cùng với phương pháp được sử dụng để lập báo cáo tài chính cho năm tài chính hoặc năm dương lịch. Tài khoản chung không cung cấp thông tin về loại phụ về quản lý. Hoạt động bao gồm trong kế toán tổng hợp cũng liên quan đến hoạt động chung liên quan đến một thực thể, tổ chức hoặc một tài khoản kinh doanh.


Điều gì làm cho kế toán tổng hợp có ý nghĩa?


Kế toán tổng hợp khác với các khoản khác vì nó liên quan đến toàn bộ hoạt động kinh doanh so với một nhóm cụ thể dưới cơ quan lớn hơn. Một kế toán tổng hợp sẽ sử dụng một hệ thống kế toán để xem xét và chuẩn bị các bản khai thuế và để kiểm tra những khoản thuế đã có, nếu có. Kế toán tổng hợp sẽ đưa ra các báo cáo tài chính bao gồm bảng kê thu nhập và bảng cân đối kế toán, bảng sao kê ngân hàng, báo cáo hàng quý và sổ cái tổng hợp dựa trên năm dương lịch, các khoản ghi nợ và các khoản tín dụng cho năm đó và loại hình kinh doanh hay tổ chức. Chuẩn bị thuế, bao gồm cả bán hàng và các loại thuế áp dụng khác được đưa vào danh sách dịch vụ kế toán tổng hợp cho các doanh nghiệp nhỏ.


Lưu ý rằng kế toán tổng hợp phải tuân thủ các Nguyên tắc Kế toán Chung. Điều này có nghĩa là phải tuân thủ tất cả các luật kế toán theo chuẩn mực. Nguyên tắc này được tạo ra và thiết lập để chuẩn hóa tất cả các nguyên tắc kế toán cơ bản và được chấp nhận cho tất cả các doanh nghiệp, cả tư nhân và công cộng, và các tổ chức, cũng như các cơ quan chính phủ. Tất cả các kế toán tổng hợp phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về tính chính xác, tính so sánh và nhất quán.


Quy trình kế toán tổng hợp


Quy trình của kế toán tổng hợp bao gồm các bước làm việc liên tục theo một quy trình nhất định 


Cụ thể:


 • Quá trình kinh doanh sẽ phát sinh ra các nghiệp vụ kinh tế – tài chính hay các giao dịch. Nhiệm vụ của kế toán chính là tạo ra các chứng từ kế toán (bằng chứng pháp lý) để chứng minh cho sự phát sinh và hoàn thành các giao dịch.

 • Kế toán sẽ lập hoặc thu nhận chứng từ gốc. Chứng từ kế toán được lập vào thời điểm phát sinh giao dịch gọi là chứng từ gốc. Đây cũng là bằng chứng và cơ sở pháp lý để kế toán tiến hành ghi nhận các giao dịch vào những phương tiện nhất định sau khi đã kiểm tra chứng từ, xử lý và phân tích các giao dịch.

 • Bước kế tiếp trong quy trình là ghi chép các nghiệp vụ vào tài khoản và sổ sách kế toán.

 • Hai bước công việc này người kế toán phải thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt kỳ làm việc. Bởi vì trong kỳ làm việc tại mỗi đơn vị có rất nhiều giao dịch xảy ra mà nhiệm vụ của người làm kế toán là phải nhận biết và ghi chép lại đầy đủ các giao dịch đó.

 • Các bước tiếp theo trong chu trình kế toán chính là khoá sổ và lập báo cáo tài chính cuối kỳ. 

 • Để thực hiện được các công việc kể trên trong qui trình kế toán, người làm phải am hiểu và vận dụng được các nguyên tắc, chuẩn mực, phương pháp và chế độ kế toán.


Các công việc của kế toán tổng hợp


 • Giám sát tất cả các quy trình kế toán thông thường như theo dõi công nợ, ghi sổ nhật ký cộng với các bút toán kết chuyển hàng tháng.

 • Tổ chức tất cả các chương trình liên quan đến các vấn đề tài chính của công ty và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu đề ra về ngân sách.

 • Phân tích và dự báo yêu cầu tài chính cho doanh nghiệp.

 • Giám sát và đảm bảo hiệu quả làm việc của tất cả các giao dịch tài chính trong một công ty.

 • Theo dõi và thực hiện tất cả các tài khoản thanh toán phải kiểm tra kích hoạt và giao dịch dây.

 • Hỗ trợ các phòng ban liên quan trong quá trình đối chiếu tài khoản hàng tháng.

 • Theo dõi quá trình đối chiếu tài khoản được ủy quyền.

 • Quản lý tất cả các giao dịch ngân hàng và giám sát thủ tục ghi nhận dữ liệu hàng tháng.

 • Phân tích các tài khoản sổ cái khác thường xuyên.

 • Xây dựng kế hoạch ngân sách cho các quy trình theo yêu cầu của doanh nghiệp.

 • Chuẩn bị ghi sổ nhật ký và tổng hợp sổ cái cho các tài khoản phụ.

 • So sánh báo cáo ngân hàng trên cơ sở hàng tháng.

 • Thiết kế và chuẩn bị kế hoạch kiểm toán cho quá trình kiểm toán bên ngoài.

 • Hỗ trợ đảm bảo an toàn cho các chi phí nội bộ trong công ty.

 • Theo dõi việc đối chiếu tài khoản, thuế và việc tính toán bao gồm chi phí kế toán cộng với quá trình ghi nhận dữ liệu của nhà máy.

 • Quản lý và duy trì các chương trình và tài liệu liên quan đến tài chính của doanh nghiệp bao gồm kế hoạch và và chương trình trong tương lai.

 • Xây dựng và phát triển tất cả các báo cáo và đưa ra các phương án trình bày để sử dụng lặp đi lặp lại.

 • Đánh giá các phương pháp và quy trình hiện tại bao gồm việc nâng cấp quá trình phát triển quy trình.


Windy Trương


 

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng