Hợp nhất dữ liệu

Với những tổng công ty, tập đoàn sau khi thực hiện việc gom dữ liệu từ tất cả các công ty con (hạch toán độc lập/phụ thuộc) về máy chủ có cài phần mềm BRAVO thì dữ liệu sẽ được xử lý, chuẩn hóa và bù trừ giữa các công ty con và công ty mẹ để lên báo cáo tài chính hợp nhất của tổng công ty, tập đoàn.

OVER VIEW

Tổng quan về Hợp nhất dữ liệu

Với những tổng công ty, tập đoàn sau khi thực hiện việc gom dữ liệu từ tất cả các công ty con (hạch toán độc lập/phụ thuộc) về máy chủ có cài phần mềm BRAVO thì dữ liệu sẽ được xử lý, chuẩn hóa và bù trừ giữa các công ty con và công ty mẹ để lên báo cáo tài chính hợp nhất của tổng công ty, tập đoàn.

Standardize data, declare norm

CHUẨN HÓA DỮ LIỆU, THIẾT LẬP CÁC CHỈ TIÊU

Phần mềm BRAVO thực hiện xử lý chuẩn hóa dữ liệu tự động, thông qua công thức đã được khai báo và định nghĩa từ khi thiết kế chương trình. Hệ thống phần mềm sẽ rà soát dữ liệu để đưa ra những phát sinh và giao dịch nội bộ chưa chuẩn hóa. Từ đó người dùng sẽ điều chỉnh và khai báo để quy chuẩn các dữ liệu từ nhiều tiêu thức khác nhau về cùng một tiêu thức, một kiểu dữ liệu chung để lên báo cáo.

Các loại chỉ tiêu cơ bản cần thiết lập bao gồm: Chỉ tiêu nguồn vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ tiêu khác…

Analyze & eliminate unnecessary inter - nal data
Báo cáo Hợp nhất dữ liệu

PHÂN TÍCH VÀ THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ LOẠI TRỪ DỮ LIỆU NỘI BỘ

Phần mềm BRAVO thiết kế các chức năng “Khai báo công thức xác định loại trừ giao dịch nội bộ”. Cuối các kỳ trước khi lên báo cáo người sử dụng sẽ thực hiện chạy các chức năng này, hệ thống sẽ tự sinh ra “Các chứng từ tự động” với mục đích loại trừ giao dịch nội bộ. Đồng thời phần mềm BRAVO cho phép “Cập nhật dữ liệu phát sinh điều chỉnh” để điều chỉnh các giao dịch nghiệp vụ khác mà hệ thống không thể tự động, trên cơ sở đó hệ thống xử lý dữ liệu để lên các báo cáo tài chính hợp nhất.Một số các giao dịch nghiệp vụ sẽ được BRAVO khai báo và xử lý:
  – Loại trừ các giao dịch nội bộ (giữa công ty mẹ/con) bao gồm:

  • Mua bán nội bộ trong tập đoàn, tổng công ty.
  • Chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định (Công ty con mua hàng tồn kho của công ty mẹ và sử dụng làm TSCĐ).
  • Vay và đầu tư trong nội bộ Tập đoàn (Loại trừ vốn đầu tư của mẹ đầu tư vào con với vốn chủ sở hữu của con).
  – Loại trừ chi trả cổ tức nội bộ.
   – Tách lợi nhuận giữa công ty mẹ và công ty con.
    – Loại trừ các công ty liên doanh liên kết và xác định lợi thế thương mại, phân bổ lợi thế thương mại (nếu ).
    Create and print accumulated report

    LẬP VÀ IN CÁC BÁO CÁO HỢP NHẤT

    Sau thực hiện các bước trên, người sử dụng có thể lập và lên các báo cáo có trong phần mềm BRAVO với các dữ liệu đã được hợp nhất. Các báo cáo hợp nhất bao gồm:

    • Bảng cân đối kế toán hợp nhất
    • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
    • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
    • Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất
    • Kế hoạch thu chi (của các đơn vị và toàn Tập đoàn)
    • Báo cáo phân tích doanh thu và chi phí doanh nghiệp
    bravo insight

    BRAVO 8R3 (ERP-VN) là một hệ thống quản trị tổng thể gồm 12 phân hệ chính.

    Với khả năng tùy chỉnh linh hoạt nên ngoài những phân hệ cơ bản thì các phân hệ khác như Quản lý bảo hành, Quản lý dịch vụ logistic… sẽ được thiết kế bổ sung tùy thuộc vào theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

     tư vấn khách hàng