Đơn vị Quản lý Quỹ đầu tư

Ngoài chức năng nghiệp vụ chính trong việc đáp ứng yêu cầu hạch toán kế toán, phần mềm BRAVO cũng đáp ứng yêu cầu quản lý, quản trị của các bộ phận phụ trách hoạt động đầu tư, bộ phận phụ trách tuân thủ, bộ phận phụ trách công bố thông tin… của đơn vị Quản lý Quỹ.

Introduce

Tổng quan

Phần mềm BRAVO dành cho lĩnh vực quản trị quỹ đầu tư là các giải pháp phần mềm Kế toán mở rộng được BRAVO thiết kế, lập trình dành cho các Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng lưu ký giám sát trong hoạt động đầu tư của các Quỹ và Công ty quản lý quỹ.

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO tham gia triển khai phần mềm Kế toán quản trị cho lĩnh vực quản trị quỹ đầu tư từ những năm 2009 với phiên bản chuyên ngành được phát triển từ phiên bản cơ sở BRAVO 6.3SE. Cùng với quá trình phát triển sản phẩm, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, BRAVO thực hiện nâng cấp giải pháp phần mềm dành cho lực vực quản lý quỹ qua các phiên bản từ BRAVO 6.3SE, BRAVO 7 và hiện nay là BRAVO 8. Trong quá trình nâng cấp này, phần mềm BRAVO không chỉ nâng cấp về ngôn ngữ lập trình, công nghệ lập trình, cấu trúc phần mềm mà ngày càng hoàn thiện, mở rộng khả năng đáp ứng về nghiệp vụ, bài toán quản lý cũng như các tiện ích cho người dùng.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm và tham gia triển khai rất nhiều dự án, BRAVO đã nghiên cứu, thiết kế, lập trình và phát hành 05 phiên bản phần mềm cho lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư bao gồm:

 • Phần mềm Kế toán Công ty quản lý quỹ.
 • Phần mềm Kế toán danh mục đầu tư.
 • Phần mềm Kế toán Quỹ đóng/quỹ thành viên.
 • Phần mềm Kế toán Quỹ mở, Quỹ liên kết đơn vị (Unitlink).
 • Phần mềm Kế toán Quỹ hóa đổi danh mục (Quỹ ETF).
 • Phần mềm Kế toán Chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện.

Các phiên bản phần mềm đều đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về hạch toán, hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tuân theo chế độ kế toán được quy định bởi các Quyết định, Thông tư, Nghị định do Bộ tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước ban hành như Quyết định 63/2005/QĐ-BTC, Thông tư 125/2011/TT-BTC, Thông tư 198/2012/TT-BTC, Thông tư 181/2015/TT-BTC, Thông tư 98/2020/TT-BTC, Thông tư 99/2020/TT-BTC, Thông tư 98, Thông tư 99, Thông tư 87 … và các thông tư, nghị định, quyết định khác.

Ngoài các phân hệ, chức năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hạch toán kế toán, phần mềm BRAVO cũng đáp ứng yêu cầu quản lý, quản trị của các bộ phận phụ trách hoạt động đầu tư, bộ phận phụ trách tuân thủ, bộ phận phụ trách công bố thông tin… của Công ty quản lý quỹ liên quan đến nhu cầu theo dõi Hợp đồng ủy thác, theo dõi giao dịch chứng chỉ quỹ, theo dõi và cảnh báo hạn chế đầu tư, theo dõi và thực hiện nghiệp vụ quyền phát sinh từ các khoản đầu tư, …

function

Mô tả chức năng, nhiệm vụ

Phân hệ Quản lý Hợp đồng ủy thác: Ghi nhận và theo dõi thông tin hợp đồng ủy thác, tài sản ủy thác của các nhà đầu tư cho Công ty Quản lý quỹ, …

Phân hệ Quản lý Hợp đồng ủy thác

 • Khai báo và theo dõi biến động thông tin Nhà đầu tư.
 • Theo dõi thông tin vốn ủy thác đầu tư, biên động bổ sung hoặc rút vốn ủy thác đầu tư thông qua Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng.
 • Khai báo linh động các loại phí quản lý, thưởng vượt lợi suất,… liên quan hợp đồng ủy thác. Tự động tính và tạo bút toán hạch toán phí cuối kỳ báo cáo.
 • Hỗ trợ tự động tạo chứng từ ghi nhận tăng/giảm vốn ủy thác căn cứ phát thông tin Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng.
 • Tính và theo dõi giá trị tài sản ròng, đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư theo Hợp đồng ủy thác.

Phân hệ Quản lý giao dịch chứng chỉ quỹ: Ghi nhận và theo dõi thông tin của Nhà đầu tư thưc hiện đầu tư vào quỹ. Thực hiện ghi nhận các bút toán hạch toán tăng/giảm vốn của quỹ với các giao dịch mua/bán chứng chỉ quỹ trong các kỳ giao dịch, …

Phân hệ Quản lý giao dịch chứng chỉ quỹ

 • Cập nhật, theo dõi thông tin Nhà đầu tư. Phân loại Nhà đầu tư theo cá nhân, tổ chức, nước ngoài,…
 • Cập nhật, theo dõi và tạo bút toán hạch toán tự động giao dịch phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu (IPO)
 • Cập nhật, theo dõi và tạo bút toán hạch toán tự động giao dịch mua/bán chứng chỉ quỹ trong quá trình hoạt động (Sau khi IPO)
 • Cập nhật danh mục chứng khoán cơ cấu sau mỗi kỳ thực hiện cơ cấu danh mục theo chỉ số mô phỏng của quỹ. Hỗ trợ tính toán số lượng các danh mục đầu tư (chứng khoán) cần mua/bán để đảm bảo tỷ trọng trong cơ cấu các khoản đầu tư sau mỗi kỳ thực hiện cơ cấu danh mục của chỉ số.

Đối với các giao dịch có chứng khoán bị hạn chế đầu tư theo quy định liên quan đến room nhà đầu tư nước ngoài hoặc đại lý chuyển nhượng, phần mềm sẽ hỗ trợ tính toán số tiền mà nhà đầu tư cần nộp để Công ty thực hiện mua, bán hộ các khoản đầu tư bị hạn chế. Kết thúc kỳ mua, bán hộ sẽ thực hiện tính toán và lập báo cáo quyết toán theo từng khoản mua bán hộ với nhà đầu tư.

 • Khai báo thông tin quyền của chứng chỉ quỹ. Chức năng tạo bút toán hạch toán quyền của chứng chỉ quỹ tại ngày thực hiện quyền.
 • Theo dõi thông tin sở hữu chứng chỉ quỹ của các nhà đầu tư.

Phân hệ Kế toán hoạt động đầu tư: Ghi nhận kết quả giao dịch đầu tư của Danh mục ủy thác hoặc các quỹ đầu tư. Chức năng tạo tự động các bút toán hạch toán căn cứ vào kết quả giao dịch đầu tư. Lập các báo cáo theo dõi biến động, kết quả các khoản đầu tư

Phân hệ Kế toán hoạt động đầu tư

 • Quản lý Hợp đồng tiền gửi, giao dịch đầu tư các giấy tờ có giá khác.
  • Cập nhật, theo dõi thông tin Hợp đồng tiền gửi và giao dịch đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi, các giấy tờ có giá khác.
  • Chức năng tự động tạo chứng từ hạch toán thanh toán khi thêm mới, rút trước hạn, tất toán, tái tục … hợp đồng tiền gửi hoặc mua/bán các giấy tờ có giá.
  • Chức năng tự động tính và tạo chứng từ hạch toán dự thu hợp đồng tiền gửi và giấy tờ có giá theo ngày, theo kỳ định giá.
  • Lập cảnh báo và báo cáo liên quan Hợp đồng tiền gửi như Cảnh báo Hợp đồng tiền gửi sắp đáo hạn, Báo cáo sổ tổng hợp tiền gửi theo hợp đồng, Báo cáo tính lãi chi tiết hợp đồng tiền gửi, …
 • Cập nhật và theo dõi thông tin giao dịch đầu tư trái phiếu
  • Đăng ký thông tin trái phiếu đầu tư trong danh mục.
  • Cập nhật kết quả giao dịch đầu tư trái phiếu. Chức năng tự động tạo chứng từ hạch toán như Báo có, Báo nợ, Phiếu nhập mua, Phiếu xuất bán, … khi thực hiện giao dịch mua, bán trái phiếu.
  • Chức năng tự động tính và tạo chứng từ hạch toán dự thu lãi trái phiếu theo ngày, theo kỳ định giá.
  • Chức năng tính giá sạch trái phiếu.
  • Chức năng theo dõi, hạch toán phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội khi thực hiện giao dịch bán trái phiếu.
  • Lập báo cáo theo dõi hoạt động đầu tư trái phiếu như Báo cáo định giá trái phiếu đang đầu tư, Báo cáo trạng thái trái phiếu, Báo cáo dự thu lãi trái phiếu,…
 • Cập nhật và theo dõi thông tin giao dịch các khoản đầu tư chứng khoán
  • Khai báo thông tin danh mục các khoản đầu tư như cổ phiếu, chứng chỉ quỹ,…. Hỗ trợ phân nhóm, phân ngành, khai báo đơn vị – tổ chức phát hành và có liên quan … khi khai báo danh mục các khoản đầu tư để hỗ trợ lập các báo cáo phân tích hoặc cảnh báo liên quan hạn chế đầu tư.
  • Cập nhật kết quả giao dịch đầu tư chứng khoán từ bộ phận đầu tư.
  • Chức năng tự động tạo bút toán hạch toán kết quả giao dịch đầu tư (mua/bán) bao gồm các chứng từ như báo có, báo nợ, phiếu nhập mua các khoản đầu tư, hóa đơn bán các khoản đầu tư. Tự động tính và tạo chứng từ hạch toán các khoản phí phát sinh trong giao dịch đầu tư như phí môi giới, phí lưu ký xử lý giao dịch, phí xử lý hồ sơ, …
  • Tính toán tự động giá vốn các khoản đầu tư của tài khoản ủy thác và quỹ đầu tư. Tính lãi lỗ tự động khi hạch toán bán các khoản đầu tư.
  • Chức năng đánh giá lại giá trị các khoản đầu tư theo ngày hoặc kỳ định giá căn cứ vào giá các khoản đầu tư tại ngày đánh giá.
  • Hỗ trợ lập các báo cáo theo dõi số lượng, giá trị, tỷ trọng, … các khoản đầu tư theo tài khoản ủy thác hoặc danh mục đầu tư của quỹ.
  • Hỗ trợ lập các báo cáo quản trị rủi ro, các sổ kế toán, báo cáo tài chính theo thông tư theo quy định của cơ quản quản lý.

Phân hệ Quản lý phí: Khai báo và tính toán tự động tất cả các khoản phí trước NAV, phí sau NAV theo quy định của Danh mục ủy thác và từng loại hình quỹ như phí quản lý thường niên trả SSC, Chi phí ban đại diện, Thù lao ban đại diện quỹ, phí lập báo cáo tháng, phí lưu ký, phí quản lý quỹ, phí (giá) dịch vụ giám sát trả ngân hàng, phí (giá) dịch vụ lưu ký trả Ngân hàng lưu ký,…   

Phân hệ Quản lý phí

 • Phần mềm hỗ trợ khai báo linh động các loại phí, giá liên quan hoạt động Ủy thác đầu tư và Quản lý quỹ. Các loại phí đều cho phép khai báo công thức tính phí linh động như ngày hiệu lực, phí Min, phí Max, phí theo tháng/theo năm, theo số lượng hoặc giá trị khoản đầu tư, theo loại danh mục đầu tư, … và khai báo đối tượng hạch toán chi phí (Công ty Quản lý quỹ, Ngân hàng lưu ký, Ngân hàng giám sát, … ) để thực hiện chức năng tạo chứng từ tự động.
 • Cuối kỳ báo cáo (định giá) hoặc theo ngày, phần mềm BRAVO hỗ trợ tính toán tự động các khoản phí theo công thức đã khai báo, tạo chứng từ hạch toán tự động và lập các báo cáo theo dõi các khoản phí .

Phân hệ tính giá trị tài sản ròng (NAV): Tính và ghi nhận giá trị tài sản ròng của Quỹ theo kỳ định giá. Theo dõi biến động giá trị tài sản ròng qua các kỳ định giá.

Phân hệ tính giá trị tài sản ròng (NAV)

Các bước thực hiện tính NAV kỳ định giá

Dashboard theo dõi biến động giá trị tài sản ròng

Dashboard theo dõi biến động giá trị tài sản ròng

 • Tại kỳ định giá, người dùng thực hiện tuần tự các bước tính toán tự động như Tính giá vốn chứng khoán, Đánh giá các khoản đầu tư, Tính dự thu lãi trái phiếu, Tính dự thù hợp đồng tiền gửi, Hạch toán bút toán phí, … để xác định giá trị tài sản ròng của quỹ.
 • Đối với các quỹ không định giá hàng ngày, phần mềm BRAVO cũng hỗ trợ thêm phân hệ tính và theo dõi NAV hàng ngày để phục vụ công tác quản lý và thông tin cho Nhà đầu tư.
 • Lập các báo cáo liên quan giá trị tài sản ròng như Báo cáo biến động NAV, Báo cáo NAV kỳ định giá, Báo cáo so sánh biến động NAV với chỉ số tham chiếu,…

Phân hệ Quản lý quyền các khoản đầu tư: Ghi nhận thông tin và thực hiện hạch toán khi phát sinh quyền đối với các khoản đầu tư của tài khoản ủy thác hoặc quỹ đang nắm giữ trước ngày giao dịch không hưởng quyền của các khoản đầu tư có quyền.

Phân hệ Quản lý quyền các khoản đầu tư

 • Đăng ký thông tin quyền của các khoản đầu tư theo từng loại quyền như cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu,… lên phần mềm.
 • Chức năng tự động tính toán giá quyền mua khi cần thực hiện giao dịch mua/bán quyền mua cổ phiếu
 • Chức năng tự động tính toán và tạo chứng từ hạch toán bút toán thực hiện quyền căn cứ vào thông tin quyền và số lượng danh mục đầu tư của tài khoản ủy thác hoặc quỹ đang nắm giữ trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
 • Chức năng theo dõi và tính thuế TNCN khi bán cổ phiếu từ cổ tức của các tài khoản ủy thác đầu tư.
 • Hỗ trợ lập báo cáo theo dõi trạng thái quyền đã hạch toán như cổ phiếu chờ về, tiền chờ về, quyền mua chờ thực hiện hoặc đã thực hiện, Báo theo dõi dõi thực hiện quyền danh muc đầu tư, Báo cáo cảnh báo giao dịch chưa hạch toán quyền danh mục đầu tư, …

Phân hệ Cảnh báo hạn chế đầu tư: Hỗ trợ cảnh báo khi sắp vi phạm hoặc đã vi phạm liên quan đến quy định về hạn chế trong hoạt động đầu tư của quỹ.

Phân hệCảnh báo hạn chế đầu tư

 • Hỗ trợ thiết lập, khai báo các quy định hạn chế (giới hạn) đầu tư theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước hoặc điều lệ của quỹ như tỷ trọng giá trị đầu tư vào cổ phiếu, tỷ trọng giá trị đầu tư vào một tổ chức, tỷ trọng giá trị các hạng mục đầu tư lớn, cơ cấu phân bổ tài sản, …
 • Căn cứ vào các khai báo hạn chế và giá trị các khoản đầu tư của tài khoản ủy thác hoặc quỹ đầu tư đang nắm giữ, phần mềm BRAVO sẽ hỗ trợ cảnh báo các tham số, quy định sắp đạt ngưỡng vi phạm hoặc đã vi phạm của từng tài khoản ủy thác hoặc quỹ đầu tư.
 • Đối với vai trò là Công ty quản lý quỹ, phần mềm BRAVO cũng hỗ trợ tổng hợp các khoản đầu tư nắm giữ tại tất cả các tài khoản ủy thác và các quỹ do công ty quản lý để thực hiện cảnh báo hoặc công bố thông tin theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước.

Sau khi triển khai nhiều dự án, khi thiết kế, lập trình phần mềm dành riêng cho lĩnh vực Quản lý quỹ đầu tư trên phiên bản BRAVO 8, BRAVO đã chú trọng nhiều vào việc thiết kế nhiều chức năng tính toán tự động, chức năng tạo tự động các bút toán hạch toán trong hoạt động đầu tư, quản lý danh mục đầu tư của tài khoản ủy thác hoặc quỹ đầu tư, từ đó phần mềm BRAVO trở thành công cụ đắc lực, hỗ trợ giảm tải rất nhiều công việc phải theo dõi, tính toán và nhập liệu hạch toán thủ công của người dùng so với sử dụng các hệ thống phần mềm khác. Đồng thời, phần mềm BRAVO cũng đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trong việc tính toán, tính linh động trong việc khai báo tham số, công thức tính toán từ đó giúp người dùng lập báo cáo nhanh chóng, kịp thời theo yêu cầu quản trị của doanh nghiệp cũng như yêu cầu gửi báo cáo, công bố thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước hoặc cho Nhà đầu tư.

Phần mềm BRAVO cũng sẵn sàng các giải pháp tích hợp với các hệ thống khác như các giải pháp quản lý đầu tư dành cho Nhà đầu tư, các giải pháp lập báo cáo quản trị (BI) dành cho Ban lãnh đạo, Bộ phận Đầu tư,… thông qua API, database trung gian hoặc file (Excel, Csv, xml,…) để hỗ trợ các bài toán quản lý mở rộng hoặc đơn giản để lấy các nguồn dữ liệu tức thời như giá chứng khoán, danh mục chứng khoán cơ cấu, quyền các khoản đầu tư, room nhà đầu tư nước ngoài, số lượng chứng khoán lưu hành … phục vụ đầu vào cho các chức năng, nghiệp vụ trên phần mềm BRAVO để thay thế cho việc nhập liệu thủ công, mất thời gian và có thể thiếu chính xác.

Typical customers

Danh sách khách hàng tiêu biểu

Phần mềm BRAVO dành cho lĩnh vực Quản lý quỹ đã triển khai và đang được sử dụng bởi các Công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký giám sát lớn, có uy tín tại thị trường Việt Nam như:

 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCB)
 • Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
 • Công ty Cổ phần Quản lý quỹ SSI
 • Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB
 • Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
 • Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
 • Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát
 • Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber
 • Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long
 • Công ty cổ phần Quản lý Quỹ ngân hàng Đại chúng Việt Nam
 • Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Hợp Lực Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên việt
 • Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI
 • Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Tân Việt
 • Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt
 • Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD
 • Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides
 • Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình
 • Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
 • Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương
bravo insight

Giải pháp BRAVO (ERP-VN) theo ngành nghề đặc thù

Việc nghiên cứu và phát triển những giải pháp cho từng ngành nghề đặc thù nhằm để BRAVO có thể mang tới cho khách hàng sản phẩm hoàn thiện và tối ưu nhất, mang lại nhiều lợi ích và đáp ứng được những yêu cầu quản trị đặc thù của khách hàng.

  tư vấn khách hàng