Cập nhật quy định về hóa đơn điện tử từ tháng 11/2019


Vào ngày 30/09/2019 Chính phủ chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC với mục đích hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Theo đó, kể từ ngày 14/11/2019 có nhiều nội dung quan trọng quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) sẽ được thay đổi. Dưới đây, bài viết sẽ làm rõ chi tiết những thông tin nổi bật của Thông tư 68.


1. Quy định bắt buộc đăng ký áp dụng Hóa đơn điện tử


Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01/11/2020 bắt buộc phải đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.


2. Nội dung của Hóa đơn điện tử


Thông tư 68/2019/TT-BCT bổ sung thêm chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; chỉ tiêu Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác có liên quan. Ngoài 2 chỉ tiêu bổ sung, chi tiết nội dung đầy đủ của HĐĐT còn bao gồm các thông tin:


 • Thông tin của hóa đơn bao gồm: Tên, số, ký hiệu, ký hiệu mẫu số;

 • Thông tin của người bán: Tên, địa chỉ, mã số thuế;

 • Thông tin của người mua: Tên, Địa chỉ, Mã số thuế (nếu có).

 • Thông tin hàng hóa, dịch vụ: Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá; thành tiền chưa có thuế GTGT, Thuế suất thuế GTGT; Tổng số tiền thuế GTGT từng loại thuế; Tổng cộng tiền thuế GTGT; Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT.

 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua;

 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử;


Một số trường hợp ngoại lệ không cần nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung trên HĐĐT bao gồm:


 • Bán xăng dầu, bán lẻ tại siêu thị hoặc trung tâm thương mại cho khách hàng là cá nhân không có hoạt động kinh doanh;

 • Hóa đơn điện tử là tem, vé, phiếu…

 • Chứng từ điện tử cung cấp dịch vụ vận tải hàng không, kết xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập thông lệ quốc tế cho người mua là cá nhân không kinh doanh.

 • Hóa đơn của hoạt động xây dựng, lắp đặt; Hoạt động xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng.

 • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

 • Hóa đơn thanh toán Interline giữa các hãng hàng không lập theo quy định của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế.


>>> Chi tiết nội dung cần có trên hóa đơn của các trường hợp ngoại lệ. Xem tại đây.


3. Thời điểm lập hóa đơn điện tử


 • Đối với việc bán hàng hóa: không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua chính là thời điểm lập hóa đơn điện tử.

 • Đối với việc cung cấp dịch vụ: thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

 • Đối với trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn thì hóa đơn điện tử sẽ được lập tương ứng với khối lượng, giá trị hàng hóa dịch vụ trong từng lần giao, từng công đoạn.

 • Một số trường hợp ngoại lệ có quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử khác bao gồm:


+ Đối với sản phẩm điện, nước, dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin được bán theo kỳ. Thời điểm điểm lập hóa đơn chậm nhất không quá 07 ngày kế tiếp. Mốc thời gian tính từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước.


+ Hoạt động xây dựng, lắp đặt: Thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình.


+ Hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở. Nếu chưa giao quyền sở hữu, quyền sử dụng thời điểm lập hóa đơn điện tử là ngày thu tiền hoặc thỏa thuận thanh toán theo như trong hợp đồng. Nếu đã giao quyền sở hữu, sử dụng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của thông tư.


+ Hoạt động mua dịch vụ vận tải hàng không: thời hạn chậm nhất để nộp hóa đơn không quá 05 ngày kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải hàng không xuất ra trên hệ thống.


4. Các trường hợp ngưng sử dụng hóa đơn điện tử


Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 68 có 7 trường hợp cơ quan thuế ngừng cung cấp mã hóa đơn điện tử bao gồm:


 • Đơn vị kinh doanh đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

 • Trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

 • Đơn vị kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;

 • Đơn vị kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế;

 • Đơn vị kinh doanh có hành vi sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.

 •  Đơn vị kinh doanh có hành vi sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế để bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.

 • Qua hoạt động thanh kiểm tra, nếu cơ quan thuế xác định doanh nghiệp được thành lập nhằm mục đích mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính và đồng thời cơ quan thuế ban hành thông báo ngừng sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế.


5. Quy định về hóa đơn điện tử xử lý khi có sai sót


Tại Thông tư 68/2019/TT-BTC, Bộ tài chính hướng dẫn một cách đầy đủ và chi tiết về cách xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót. Tùy vào từng lỗi sai, từng thời điểm phát hiện sai sẽ có quy định về cách xử lý khác nhau.


5.1. Đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế


 • Trường hợp người bán phát hiện sai sót chưa gửi cho người mua:


+ Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn.


+ Lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để được cấp mã hóa đơn mới.


 • Trường hợp phát hiện có sai sót khi hóa đơn đã gửi cho người mua:


+ Thông tin người mua có sai sót về tên, địa chỉ nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai: Người bán có trách nhiệm thông báo cho người mua, thông báo cho cơ quan thuế và không cần phải lập lại hóa đơn


+ Hóa đơn điện tử có sai sót về các thông tin như: mã số thuế, số tiền, thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng. Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Người bán có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử và lập hóa đơn mới thay thế. Sau đó cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn. Người bán ký số, ký điện tử trên Hóa đơn điện tử mới thay thế và gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.


+ Cơ quan thuế phát hiện sai sót sẽ có trách nhiệm thông báo lại để người bán kiểm tra sai sót. Người bán thực hiện việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Sau đó lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới. Nếu cơ quan thuế sau khi thông báo không nhận được phản hồi từ người bán, cơ quan thuế có thể tiếp tục thông báo về sai sót tới người bán để thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.


5.2. Đối với hóa đơn không có mã


 • Trường hợp thông tin người mua có sai sót về tên, địa chỉ nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót. Người bán thông báo cho người mua và cơ quan thuế (trong trường hợp đã gửi) và không phải lập lại hóa đơn.

 • Trường hợp thông tin trên hóa đơn có sai sót về mã số thuế, về số tiền, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng. Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Sau đó người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế. Trong trường hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi thì người bán cần thực hiện thông báo với cả cơ quan thuế.

 • Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì sẽ thông báo cho người bán kiểm tra lại. Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận thông báo, người bán phải thực hiện thông báo về việc hủy hóa đơn (nếu có) với cơ quan thuế. Người bán lập hóa đơn điện tử mới để gửi người mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế. Nếu không nhận được phản hồi lại của người bán, cơ quan thuế tiếp tục thông báo về sai sót của hóa đơn để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.


Lưu ý: Hóa đơn điện tử đã hủy mặc dù không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.


Trên đây là toàn bộ nội dung quan trọng tại Thông tư 68/2019/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14/11/2019, cán bộ chuyên trách cần nhanh chóng cập nhật quy định mới về hóa đơn điện tử, trợ giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, chính xác quyền và nghĩa vụ của mình đối với cơ quan thuế.


Có thể bạn quan tâm:


>>> Tính năng hóa đơn điện tử tích hợp trên phần mềm BRAVO


>>> Phân hệ phần mềm Quản lý Tài chính – Kế toán BRAVO 8

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng