Những quy định mới nhất về thuế môn bài có hiệu lực từ năm 2021

Thuế môn bài là khoản tiền mà doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh phải nộp hàng năm hoặc khi mới đăng ký sản xuất, kinh doanh. Vậy, có gì thay đổi trong mức đóng thuế môn bài năm 2021 giữa các hình thức đơn vị đăng ký sản xuất kinh doanh cũng như thời hạn nộp? Bài viết sau đây sẽ cập nhật nội dung chi tiết đến bạn đọc.

Đối tượng nộp thuế môn bài năm 2021

Căn cứ Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC, ngoại trừ các trường hợp được miễn nộp thì đối tượng nộp lệ phí môn bài 2021 là các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, cụ thể gồm:

  • Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần;
  • Các tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã quy định;
  • Đơn vị sự nghiệp;
  • Các tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội;
  • Chi nhánh, văn phòng, đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức;
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tham gia sản xuất kinh doanh.

Miễn nộp lệ phí môn bài với doanh nghiệp thành lập năm 2021

Theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP, các doanh nghiệp, tổ chức thành lập mới, hộ kinh doanh cá thể, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thành lập mới năm 2021 tiếp tục được miễn thuế môn bài cho năm đầu thành lập. Các cơ quan thuế phải áp dụng miễn lệ phí môn bài cho các công ty trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động SXKD (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12).

Như vậy, doanh nghiệp mới thành lập năm 2021 sẽ được miễn lệ phí môn bài, tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn phải thực hiện kê khai và nộp tờ thuế môn bài đầy đủ.

Mức thu thuế môn bài năm 2021

* Mức thu thuế môn bài đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, những tổ chức hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ sẽ nộp lệ phí môn bài 2021 tương ứng với cơ cấu số vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư như sau:

Mức thu thuế môn bài đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã

Mức thu thuế môn bài sẽ dựa vào số vốn điều lệ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay ghi tại điều lệ hợp tác xã. Với trường hợp không có vốn điều lệ, mức thu được căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

– Nếu vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thay đổi thì mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức xác định dựa vào số vốn của năm liền kề trước năm tính phí môn bài.

– Nếu vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư bằng ngoại tệ thì được quy đổi ra tiền Việt Nam đồng để làm căn cứ xác định thu phí môn bài. Việc quy đổi tính theo tỷ giá mua vào của NHTM, tổ chức tín dụng nơi người nộp phí mở tài khoản tại thời điểm nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

– Với các tổ chức thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài, thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu đơn vị thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế (MST), mã số doanh nghiệp (MSDN) trong thời gian 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài của cả năm.

– Với các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện) khi hết thời gian 03 năm được miễn lệ phí môn bài: Nếu kết thúc trong thời gian 06 tháng đầu năm thì nộp lệ phí môn bài cả năm; còn trường hợp kết thúc trong thời gian 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Bên cạnh đó, khi người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động mà có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng SXKD trong năm dương lịch (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) sẽ không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: Văn bản xin tạm ngừng được gửi trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30/01 hàng năm), đồng thời chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động SXKD.

Các trường hợp tạm ngừng hoạt động SXKD còn lại, không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

* Mức thu phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình

Mức thu phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình

Căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài với cá nhân, hộ gia đình như sau:

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình (trừ trường hợp cá nhân cho thuê tài sản):

  • Là tổng doanh thu tính thuế TNCN năm trước liền kề của hoạt động SXKD (trừ trường hợp cho thuê tài sản) tại các địa điểm kinh doanh theo Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định.
  • Trường hợp, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đã giải thể, tạm ngừng SXKD nhưng sau lại hoạt động trở lại mà không xác định được doanh thu của năm trước liền kề, thì cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế của cơ sở SXKD cùng ngành nghề, cùng quy mô và địa bàn hoạt động theo Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định.

– Cá nhân thực hiện hoạt động cho thuê tài sản:

Căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài dựa vào doanh thu tính thuế TNCN của các hợp đồng cho thuê tài sản trong năm tính thuế.

Nếu cá nhân phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản tại một địa điểm, căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài cho địa điểm đó là tổng doanh thu từ các hợp đồng (HĐ) cho thuê trong năm tính thuế.

Nếu cá nhân phát sinh cho thuê tài sản tại nhiều địa điểm, thì căn cứ doanh thu xác định mức thu lệ phí môn bài với từng địa điểm là tổng doanh thu từ các HĐ cho thuê tài sản tại địa điểm của năm tính thuế, gồm cả trường hợp một địa điểm mà phát sinh nhiều HĐ cho thuê tài sản.

Trường hợp HĐ cho thuê tài sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm người nộp khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN. Trường hợp người nộp khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN một lần đối với HĐ cho thuê tài sản kéo dài trong nhiều năm, thì chỉ nộp lệ phí môn bài của một năm.

Lưu ý, các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình (không thuộc trường hợp được miễn nộp lệ phí môn bài) nếu ra SXKD trong 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cho cả năm; nếu ra SXKD trong 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cho cả năm.

Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2021

* Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2021

Khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định, thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, chi nhánh, địa điểm kinh doanh) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài thì thời hạn nộp được xác định như sau:

+ Nếu thời gian miễn lệ phí môn bài kết thúc trong 06 tháng đầu năm, thì hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7 của năm kết thúc thời gian miễn.

+ Nếu thời gian miễn lệ phí môn bài kết thúc trong 06 tháng cuối năm, thì hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 của năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh đã chấm dứt hoạt động SXKD, nhưng sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp thuế môn bài căn cứ vào thời gian ra hoạt động trở lại. Cụ thể:

+ Nếu ra hoạt động SXKD lại trong 06 tháng đầu năm: Chậm nhất là nộp vào ngày 30/7 của năm ra hoạt động.

+ Nếu ra hoạt động SXKD lại trong 06 tháng cuối năm: Chậm nhất là nộp vào ngày 30/01 của năm liền kề năm ra hoạt động.

Trường hợp, người nộp lệ phí môn bài năm 2021 trễ hơn thời hạn quy định thì sẽ phải chịu mức phạt hành chính nộp chậm như sau:

Mức phạt chậm nộp = Mức lệ phí môn bài x 0.03% x Số ngày nộp chậm

* Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài như sau:

– Người nộp lệ phí thuếmôn bài (trừ cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh) mới thành lập (gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh), hoặc thành lập thêm địa điểm kinh doanh, đơn vị phụ thuộc, hoặc bắt đầu ra hoạt động SXKD yêu cầu nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau của năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động SXKD.

Nếu có thay đổi về số vốn trong năm, thì chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi, người nộp lệ phí môn bài phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

Tóm lại, việc nộp thuế môn bài năm 2021 chỉ có điều chỉnh thay đổi về thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài, còn lại vẫn giữ nguyên thời hạn nộp lệ phí môn bài như mọi năm, chậm nhất là ngày 30/01. Với doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập trước ngày 25/02/2020 thì bắt buộc đóng lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai lệ phí.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Quy định gia hạn nộp thuế năm 2021 

>>> Điểm mới trong đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2021

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng