Thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN với hàng hóa xuất đại lý


Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 14207/CTHN-TTHT ngày 4/5/2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), hướng dẫn cụ thể về thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa xuất cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá.


Cụ thể, Cục Thuế TP. Hà Nội dẫn chứng quy định tại Điều 3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN. Như vậy, thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế của hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.Tại Điểm 2.6 Mục 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, quy định, tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như: các cửa hàng, chi nhánh ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc TW) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các đơn vị, chi nhánh phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ sau:


  • Cách thứ nhất là sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau.

  • Cách thứ hai là sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.


Cơ sở để hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định để giao cho người mua; đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.


Từ các quy định trên, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn đối với trường hợp doanh nghiệp xuất hàng hóa cho cơ sở đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng để bán, thì căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán để doanh nghiệp lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Điểm 2.6 Mục 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.


Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.


Theo Tạp chí tài chính


>> Tham khảo: Quản lý khai báo các mức thuế trên phần mềm kế toán tổng hợp BRAVO
>> Bài liên quan: Điểm mới trong Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng