Sơ đồ tổ chức

Ghi chú: Cơ cấu tổ chức công ty theo bộ phận, nhóm được xây dựng và điều chỉnh dựa trên thực tế công việc của BRAVO nhằm nâng cao khả năng dịch vụ khách hàng, phù hợp với đặc điểm và tình hình kinh doanh. Đồng thời tạo được cơ chế trao đổi – hỗ trợ thông tin nội bộ, phân công quyền hạn, trách nhiệm từ đó thực hiện tốt các công việc chuyên môn cũng như hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.

THÔNG TIN BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO

ÔNG ĐÀO MẠNH HÙNG

Thành viên Hội đồng Quản trị - Giám đốc Công ty
Năm sinh: 1973
 
Ông Đào Mạnh Hùng, tốt nghiệp Khoa Toán Tin – Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1994. Năm 1999 ông cùng một số thành viên khác thành lập BRAVO. Ông là người phụ trách quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động SXKD của BRAVO.
 

ÔNG PHẠM TRUNG
 
Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Giám đốc Công ty
Năm sinh: 1973
 
Ông Phạm Trung, tốt nghiệp Khoa Toán Tin – Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1994. Năm 1999 ông cùng một số thành viên khác thành lập BRAVO. Ông là người phụ trách tổng thể việc phát triển sản phẩm của BRAVO từ 1999 đến nay.
 
ÔNG NGÔ ĐÌNH HẢI
 
Thành viên Hội đồng Quản trị - Giám đốc Khối Công nghệ
Năm sinh: 1976
 
Ông Ngô Đình Hải, tốt nghiệp Khoa Quản lý Kinh tế - Đại học Thăng Long năm 1998. Năm 1999 ông cùng một số thành viên khác thành lập BRAVO. Ông phụ trách tổng thể việc nghiên cứu phát triển Công nghệ cho sản phẩm của BRAVO.
 
 
ÔNG TÔN MINH THIÊN
 
Thành viên Hội đồng Quản trị - Phụ trách BRAVO Hồ Chí Minh
Năm sinh: 1976
 
Ông Tôn Minh Thiên, tốt nghiệp Khoa Tài chính Nhà nước trường Đại học Kinh tế năm 1998. Ông tham gia BRAVO từ năm 1999 và là người Lãnh đạo, quản lý, điều hành chi nhánh BRAVO Hồ Chí Minh từ năm 2003 đến nay.
 
 
ÔNG NGUYỄN ĐỨC SƠN
 
Thành viên Hội đồng Quản trị - Phụ trách BRAVO Đà Nẵng
Năm sinh: 1979
 
Ông Nguyễn Đức Sơn, tốt nghiệp Khoa Tin học Quản lý - Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2001. Ông tham gia BRAVO từ năm 2002 và là người lãnh đạo, quản lý, điều hành chi nhánh BRAVO Đà Nẵng từ năm 2003 cho đến nay.