bravo-header

Công ty Chứng khoán Kỹ Thương Techcom Securities

Ngành nghề: Cung cấp dịch vụ môi giới cổ phiếu niêm yết, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn phân tích và tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn phát hành và bảo lãnh phát hành...

Website: http://www.tcbs.com.vn/

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC

Ngành nghề: Doanh nghiệp được thành lập năm 2004 do Ngân sách Nhà nước cấp vốn. Công ty chuyên mua các khoản nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản đã loại trừ, xử lý các khoản nợ và tài sản tồn đọng...

Website: http://www.datc.com.vn/

Công ty Cổ Phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội (SHF)

Ngành nghề: Công ty mong muốn tạo ra sự tăng trưởng cao và bền vững về vốn đầu tư cho các khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp gồm: Quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và Tư vấn đầu tư...

Website: http://vietnam.shf.com.vn/

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình

Ngành nghề: ABF chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, đa dạng về quản lý danh mục đầu tư và quản lý Qũy đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và các hoạt động tài chính có liên quan...

Website: http://www.abf.com.vn/

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB

Ngành nghề: Công ty là thành viên của Ngân hàng TMCP Quân đội là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt nam. Công ty hiện đang quản lý các quỹ đầu tư, danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước và là một trong 5 công ty quản lỹ quỹ năng động nhất thịt trường...

Website: http://www.mbcapital.com.vn

Công ty Quản lý Quỹ Tín Phát

Ngành nghề: Công ty hoạt động chính trong các linh vực: Quản lý Tài sản và đầu tư, Báo cáo nghiên cứ, Ngân hàng thương mại và các thị trường...

Website: http://tpf.com.vn

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Techcombank

Ngành nghề: Công ty hiện đang quản lý các quỹ đầu tư, danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư tổ chức và các cá nhân trong và ngoài nước. MB Capital nằm trong số ít công ty quản lý quỹ trực tiếp huy động vốn nước ngoài thành công để lập 2 quỹ đầu tư vào Việt Nam...

Website: https://www.techcombank.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Ngành nghề: VietinBankSc là một trong những công ty chứng khoán thành lập đầu tiên tại Việt nam, chuyên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán và cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính...

Website: http://www.vietinbanksc.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Ngành nghề: Hoạt động trên các lĩnh vực: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn doanh nghiệp, bảo lãnh phát hành và lưu ký chứng khoán...

Website: https://www.bmsc.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

Ngành nghề: MSI là một công ty chứng khoán chuyên nghiệp tại Việt Nam có kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực chứng khoán. Cung cấp dịch vụ Chứng khoán và Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư chuyên nghiệp cho các khách hàng gồm các doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước...

Website: http://www.msi.com.vn/