Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Du lịch Bến Thành

Ngành nghề: Từ những năm đầu hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Ben Thanh TSC đã có định hướng chiến lược phát triển mạnh hoạt động Đầu tư tài chính – Hợp tác liên doanh, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực về tài chính, đồng thời đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh của Công ty...

Website: http://www.benthanhtsc.com.vn/