• Sản phẩm/

Tổng quan về phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO 8R3 (ERP-VN)

Giải pháp Quản trị toàn diện BRAVO 8R3 - Phần mềm ERP được xây dựng nhằm trợ giúp giải quyết vấn đề...

Sơ lược về giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO

Sản phẩm được tạo lập có tính năng phù hợp với thao tác người sử dụng với việc liên kết các hệ thống...

Ứng dụng BRAVO trong doanh nghiệp

Công việc phát sinh tương ứng với chứng từ/giao dịch trong phần mềm. Chương trình cung cấp các trạng...

Một số tính năng nổi bật của phần mềm BRAVO

Giải pháp phần mềm quản trị BRAVO 8R2 ERP-VN là sự kết hợp hoàn hảo giữa sản phẩm “phần mềm” với những...

Các phân hệ cơ bản trong phần mềm BRAVO

Tuân thủ các quy định về chế độ kế toán tài chính hiện thời. Các phân hệ trong phần mềm được thiết kế...

Phân hệ Quản lý Quan hệ khách hàng

Trợ giúp nhân viên kinh doanh tìm kiếm, quản lý và theo dõi thông tin khách hàng một cách hiệu quả....