bravo-header

Kết nối và truyền nhận dữ liệu

Truyền nhận trực tuyến (ONLINE):

Tại trụ sở chính của doanh nghiệp cài phần mềm BRAVO đầy đủ (chương trình chạy và cơ sở dữ liệu). Tại các đơn vị thành viên chỉ cài chương trình chạy và dữ liệu sẽ được kết nối vào máy chủ đặt tại trụ sở chính. Khi đơn vị thành viên nhập liệu, lập tức số liệu sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu đặt ở trụ sở chính. Tại bất kỳ thời điểm nào nhà quản lý có thể xem được các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của từng đơn vụ thành viên cũng như toàn bộ doanh nghiệp. Để thực hiện giải pháp này doanh nghiệp phải có kết nối sử dụng internet (ADSL, Leased line hoặc lập mạng VPN…) và kết hợp với quy trình làm việc giữa các bộ phận tham gia sử dụng phần mềm (ADSL, Leased line hoặc lập mạng VPN…) Có hệ thống quản lý tin học.

Ưu điểm: Có được dữ liệu tức thời.

Nhược điểm: Cần hệ thống máy chủ đủ mạnh và phải có hệ thống bảo mật tốt. Đồng thời bị phụ thu.

Truyền nhận định kỳ (OFFLINE): 
Tại trụ sở chính và mỗi đơn vị thành viên của doanh nghiệp sẽ cài phần mềm BRAVO đầy đủ (chương trình chạy và cơ sở dữ liệu) lên hệ thống máy tính của mình. Dữ liệu sẽ được người sử dụng của các đơn vị thành viên cập nhật khai thác tức thời. Sau đó, định kỳ (giờ, ngày, tháng…) các đơn vị thành viên sẽ truyền dữ liệu về trụ sở chính, tại đây dữ liệu sẽ được nhận vào các khay dữ liệu của từng đơn vị để tập hợp và lên báo cáo tổng hợp, báo cáo quản trị… 
Để thực hiện giải pháp này các đơn vị cần có kết nối Internet (ADSL, Dial-up…).
Ưu điểm: Hệ thống máy chủ, máy trạm không đòi hỏi cấu hình cao, không phụ thuộc nhiều vào đường truyền dữ liệu.
Nhược điểm: Không có được dữ liệu tức thời (chỉ có số liệu để tổng hợp sau khi thực hiện truyền nhận).