bravo-header

Các phân hệ cơ bản trong phần mềm BRAVO

BRAVO là phần mềm thiết kế theo yêu cầu nên ngoài những phân hệ cơ bản thì các phân hệ khác như quản lý bảo hành, dịch vụ logistic… sẽ được bổ sung tùy thuộc vào yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp. Các phân hệ mới này sẽ được thiết kế thành một thể thống nhất có tính liên kết, kế thừa dữ liệu nhưng cũng có thể hoạt động tương đối độc lập, trong mỗi phân hệ sẽ bao gồm nhiều nghiệp vụ và chức năng nhỏ khác nhau.

Phần mềm BRAVO được thiết kế theo từng phân hệ với mục đích dễ dàng trong quản lý, phân quyền và thực hiện thao tác của người sử dụng. Các phân hệ cơ bản của phần mềm bao gồm:

Quản lý quan hệ khách hàng

 • Ghi nhận thông tin và xác nhận nhu cầu khách hàng
 • Quản lý giao dịch và chăm sóc khách hàng…

Quản lý mua hàng

 • Quản lý và theo dõi tình trạng đơn hàng/hợp đồng mua
 • Theo dõi công nợ nhà cung cấp, lập báo cáo mua hàng…

Quản lý bán hàng

 • Quản lý và theo dõi tình trạng đơn hàng/hợp đồng bán
 • Quản lý công nợ khách hàng, lập báo cáo bán hàng…

Quản lý bán lẻ (POS)

 • Quản lý bán hàng tại các quầy hàng theo phiên (ca)
 • Thiết lập và quản lý chính sách bán lẻ
 • Gộp, lập và tự động hạch toán các hóa đơn bán lẻ…

Quản lý vốn bằng tiền

 • Quản lý thu – chi – tồn quỹ tiền mặt/tiền gửi
 • Quản lý khế ước, hạn mức tín dụng ngân hàng
 • Quản lý cân đối dòng tiền…

Quản lý hàng tồn kho

 • Quản lý nhập – xuất – tồn kho (…)
 • Quản lý kho theo nhiều tiêu thức (lô, hạn sử dụng, vị trí…)

Thống kê sản xuất – tính giá thành

 • Dự báo nhu cầu vật tư
 • Lập và theo dõi lệnh sản xuất và thống kê tiến độ sản xuất
 • Quản lý chi phí theo khoản mục, tập hợp chi phí giá thành và tính theo nhiều phương pháp…

Quản lý nhân sự - tiền lương

 • Tuyển dụng, đào tạo nhân sự
 • Quản lý hồ sơ nhân viên và biến động nhân sự
 • Tính lương, BHXH, thuế thu nhập…

Quản lý tài sản

 • Đăng ký và theo dõi biên động tài sản, CCDC
 • Quản lý bảo dưỡng, bảo trì định kỳ máy móc, thiết bị
 • Tính và hạch toán giá trị khấu hao…

Kế toán tổng hợp

 • Lập, theo dõi và quản trị kế hoạch (doanh thu/chi phí…)
 • Thao tác nghiệp vụ cuối kỳ và lập báo cáo tài chính

Quản trị doanh nghiệp

 • Báo cáo và phân tích các chỉ tiêu tài chính
 • Báo cáo và phân tích các hoạt động (mua/bán hàng, sản xuất, …)
 • Báo cáo quản trị theo yêu cầu sản xuất