Các phân hệ cơ bản trong phần mềm BRAVO

 

BRAVO là phần mềm thiết kế theo yêu cầu nên ngoài những phân hệ cơ bản thì các phân hệ khác như Quản lý bảo hành, Quản lý dịch vụ logistic… sẽ được bổ sung tùy thuộc vào yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp. Các phân hệ mới này sẽ được thiết kế thành một thể thống nhất có tính liên kết, kế thừa dữ liệu nhưng cũng có thể hoạt động tương đối độc lập, trong mỗi phân hệ sẽ bao gồm nhiều nghiệp vụ và chức năng nhỏ khác nhau.

Phần mềm ERP BRAVO được thiết kế theo từng phân hệ với mục đích dễ dàng trong quản lý, phân quyền và thực hiện thao tác của người sử dụng. Các phân hệ cơ bản của phần mềm bao gồm:

Quản lý quan hệ khách hàng

 • Ghi nhận thông tin và xác nhận nhu cầu khách hàng
 • Quản lý giao dịch và chăm sóc khách hàng…
 • Kết nối với hệ thống tổng đài, gửi email tự động thông tin dịch vụ, chính sách tới khách hàng….

Quản lý mua hàng

 • Lập và quản lý kế hoạch mua hàng, yêu cầu mua hàng.
 • Quản lý và theo dõi tình trạng đơn hàng/hợp đồng mua
 • Theo dõi công nợ nhà cung cấp, lập báo cáo mua hàng…

Quản lý bán hàng

 • Lập và quản lý báo giá, đơn hàng, hợp đồng trên phần mềm.
 • Quản lý và theo dõi tình trạng đơn hàng/hợp đồng bán
 • Quản lý công nợ khách hàng, lập báo cáo bán hàng…
 • Theo dõi công nợ nhà cung cấp, lập báo cáo mua hàng….

Quản lý bán lẻ (POS)

 • Quản lý bán hàng tại các quầy hàng theo phiên (ca)
 • Thiết lập và quản lý chính sách bán lẻ
 • Gộp, lập và tự động hạch toán các hóa đơn bán lẻ…

Quản lý kho hàng hóa, vật tư

 • Quản lý nhập – xuất – tồn kho (tổng hơp, chi tiết...)
 • Quản lý kho theo nhiều tiêu thức (lô, hạn sử dụng, vị trí…).

Quản lý sản xuất

 • Đăng ký và quản lý định mức vật tư (BOM)
 • Cập nhật và Quản lý kế hoạch, lệnh sản xuất. Hoạch định nhu cầu vật tư.
 • Thống kế sản lượng, theo dõi tiến độ sản xuất
 • Kiểm soát công suất,  tiêu hao vật tư sản xuất, chất lượng sản phẩm
 • Đánh giá hiệu quả sản xuất, hỗ trợ dữ liệu tính giá thành sản phẩm chính xác, …

Quản lý máy móc, thiết bị

 • Đăng ký và theo dõi danh mục máy móc, thiết bị tài sản cố định.
 • Quản lý hồ sơ máy móc, thiết bị tài sản cố định.
 • Quản lý nhật ký, nhật trình vận hành máy móc, thiết bị ,TSCĐ
 • Lập và khai báo kế hoạch bảo dưỡng máy móc, thiết bị.
 • Dự trù vật tư thay thế cho các kế hoạch bảo dưỡng máy móc, thiết bị.
 • Khai báo và theo dõi cảnh báo bảo dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ
 • Quản lý hoạt động bảo trì, bảo dưỡng đinh kỳ, hoạt động sửa chữa, chế tạo thiết bị, …

Quản lý nhân sự - tiền lương

 • Tuyển dụng, đào tạo nhân sự.
 • Quản lý hồ sơ nhân viên và biến động nhân sự.
 • Chấm công, Tính lương, BHXH, thuế thu nhập, …
 • Quản lý cấp phát đồng phục, Đánh giá nhân viên (KPI)

Quản lý Tài chính - Kế toán 

 • Kế toán vốn bằng tiền (quản lý dòng tiền mặt, tiền ngân hàng, tiền vay,…)
 • Kế toán mua hàng
 • Kế toán bán hàng
 • Kế toán kho hàng, vật tư
 • Kế toán tài sản, CCDC
 • Kế toán giá thành
 • Kế toán thuế, tiền lương
 • Kế toán chủ đầu tư
 • Kế toán tổng hợp

Quản trị doanh nghiệp

 • Lập, theo dõi và quản trị kế hoạch (doanh thu/chi phí…)
 • Quản trị dòng tiền.
 • Báo cáo và phân tích các chỉ tiêu tài chính.
 • Báo cáo và phân tích các hoạt động (mua/bán hàng,  sản xuất, …).
 • Báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý …