Tổng quan về phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO 8 (ERP-VN)

Giải pháp Quản trị toàn diện BRAVO 8 - Phần mềm ERP được xây dựng nhằm trợ giúp giải quyết vấn đề quản...

Sơ lược về giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO 8 (ERP-VN)

Sản phẩm được tạo lập có tính năng phù hợp với thao tác người sử dụng với việc liên kết các hệ thống...

Ứng dụng BRAVO trong doanh nghiệp

Công việc phát sinh tương ứng với chứng từ/giao dịch trong phần mềm. Chương trình cung cấp các trạng...

Một số tính năng nổi bật của phần mềm BRAVO

Giải pháp phần mềm quản trị BRAVO 8 ERP-VN là sự kết hợp hoàn hảo giữa sản phẩm “phần mềm” với những...

Các phân hệ cơ bản trong phần mềm BRAVO

Tuân thủ các quy định về chế độ kế toán tài chính hiện thời. Các phân hệ trong phần mềm được thiết kế...