Phần mềm quản lý khách hàng

Trợ giúp nhân viên kinh doanh tìm kiếm, quản lý và theo dõi thông tin khách hàng một cách hiệu quả....

Phần mềm quản lý bán hàng

Trợ giúp bộ phận kinh doanh,kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ chặt chẽ; lãnh đạo nắm...

Phần mềm quản lý bán lẻ - phần mềm POS

Hỗ trợ thực hiện công việc và kiểm soát toàn bộ quy trình bán lẻ tại cửa hàng, quầy hàng… nhằm giúp...

Phần mềm quản lý mua hàng

Phân hệ mua hàng phải trả được xây dựng dựa trên quy trình mua hàng và quản lý công nợ. Cho phép quản...

Phần mềm quản lý Hàng tồn kho

Trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử...

Phần mềm quản lý tài sản cố định

Trợ giúp doanh nghiệp quản lý tài sản (Tài sản cố định, công cụ dụng cụ) về số lượng và giá trị chi...