Khả năng mở rộng phần mềm

Với cấu trúc thiết kế ba lớp, cách thức khai báo đơn giản và linh hoạt giúp phần mềm BRAVO dễ dàng bổ...

Kết nối và truyền nhận dữ liệu

Phần mềm BRAVO đã có giải pháp xử lý dữ liệu trên mạng LAN/WAN đáp ứng các nhu cầu quản lý dữ liệu,...

Ứng dụng BRAVO Mobile App và Web App cho thiết bị cầm tay

Phần mềm BRAVO hoạt động trên các nền tảng Web App và Mobile App tương thích với các hệ điều hành di...

Hợp nhất dữ liệu

Với những tổng công ty, tập đoàn sau khi thực hiện việc tập hợp dữ liệu từ tất cả các công ty con (hạch...

Dễ dàng liên kết phần mềm và các thiết bị khác

Phần mềm BRAVO có thể liên kết với hầu hết các hệ thống phần mềm quản lý khác nhau sử dụng đa dạng hệ...