Phân hệ Quản lý bán hàng

Tổng quan về phân hệ Quản lý bán hàng:

Phân hệ quản lý bán hàng là một trong những phân hệ cơ bản của hệ thống giải pháp quản lý doanh nghiệp (BRAVO 8R2 ERP-VN), là sản phẩm chính mà BRAVO cung cấp.

Phân hệ Quản lý bán hàng BRAVO nhằm trợ giúp bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách chặt chẽ, chính xác. Giúp Lãnh đạo nắm bắt tình hình tiêu thụ tức thời để đưa ra các quyết định kịp thời. 

Phân hệ Quản lý bán hàng của BRAVO hỗ trợ tác nghiệp:

Bộ phận Kinh doanh, Kế toán và Ban Lãnh đạo.

>>> Tính năng phân hệ quản lý bán lẻ (POS) 

Những điểm chính trong phân hệ quản lý bán hàng:

 • Lập, thực hiện và theo dõi giảm giá, chiết khấu khuyến mãi qua chính sách giá. Tự động tính chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chiết khấu cuối kỳ theo chính sách đã khai báo.
 • Lập và in báo giá/đơn hàng, hóa đơn, phiếu hàng bán bị trả lại, phiếu thu tiền hàng bằng máy tính.
 • Kiểm soát hạn mức công nợ, kiểm tra hàng tồn kho và số dư tài khoản khi lập phiếu. Kiểm soát hàng bán bị trả lại / cấn trừ công nợ phải thu.
 • Khai báo tự động tính và định khoản thuế GTGT đầu ra, thuế tiêu thụ đặc biệt và tự động tính toán tiền chiết khấu bán hàng, giảm giá, khuyến mãi.
 • Theo dõi việc bán hàng theo khách, hợp đồng, bộ phận/nhân viên, vùng/miền, nhóm hàng…
 • Lập và theo dõi ghi nhận ứng trước tiền hàng, lịch thanh toán hóa đơn, đối chiếu thu tiền với hóa đơn.
 • Theo dõi phân tích tuổi nợ, các kỳ hạn nợ. Tạo bút toán, ghi nhận và điều chỉnh doanh thu công nợ.
 • Quản lý, theo dõi công nợ theo đối tượng, hóa đơn, đơn hàng, nhân viên, hợp đồng, công trình, nhóm-mặt hàng.... Phân tích lãi lỗ theo bộ phận, vùng/miền, nhóm-mặt hàng…
 • Tự động tính giá vốn của hàng bán theo nhiều phương pháp khác nhau: Đích danh, giá trung bình tháng, trung bình thời điểm, giá nhập trước xuất trước.
 • Lập các báo cáo thuế GTGT, hỗ trợ kết xuất các báo cáo dữ liệu về thuế ra chương trình kê khai thuế của Tổng cục thuế hoặc ra Excel, Pdf, Txt, Csv, Xml …
 • In báo cáo bán hàng: Bảng kê /sổ chi tiết bán hàng. Phân tích bán hàng (theo nhiều chỉ tiêu khác nhau). Báo cáo bán hàng, Sổ nhật ký bán hàng ….
 • In báo cáo công nợ: Đối chiếu công nợ phải thu. Sổ tổng hợp/chi tiết công nợ phải thu (nhiều tiêu thức). Báo cáo nợ phải thu theo hạn thanh toán (tuổi nợ)…
 • In báo cáo quản trị: Báo cáo theo dõi đơn hàng bán, Bảng kê / tổng hợp đơn hàng / hợp đồng bán, Báo cáo kế hoạch thời hạn giao theo đơn hàng / hợp đồng, Báo cáo doanh số bán hàng (theo cửa hàng, nhân viên…), Báo cáo kế hoạch thu tiền bán các kỳ, …
 • Kết nối các phân hệ khác: “Quan hệ khách hàng”, “Bán lẻ”, “Quản lý hàng tồn kho”, “Tài chính – Kế toán”. 

Phân hệ Quản lý bán hàng của BRAVO trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt tình hình bán hàng sẽ giúp lãnh đạo nhanh chóng đưa ra các quyết định, các chiến lược về chính sách giá bán, chính sách Truyền thông ...