bravo-header
  • Sản phẩm/

Phần mềm quản lý bán hàng

Trợ giúp bộ phận kinh doanh,kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ chặt chẽ; lãnh ...

Phần mềm quản lý bán lẻ - phần mềm POS

Hỗ trợ thực hiện công việc và kiểm soát toàn bộ quy trình bán lẻ tại cửa hàng, quầy ...

Phần mềm quản lý mua hàng

Phân hệ mua hàng phải trả được xây dựng dựa trên quy trình mua hàng và quản lý công nợ. ...

Phần mềm quản lý kho hàng

Trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, ...

Phần mềm quản lý tài sản

Trợ giúp doanh nghiệp quản lý tài sản (Tài sản cố định, công cụ dụng cụ) về số lượng và ...

Phân hệ kế toán vốn bằng tiền

Quản lý các khoản thu / chi / tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng loại ...