• Sản phẩm/

Phân hệ Quản lý tài chính - Kế toán BRAVO

Trung tâm tiếp nhận, kiểm soát và cập nhật dữ liệu nhằm xử lý tài chính, quản lý nguồn tiền của doanh...

Phân hệ Quản lý sản xuất

Kết nối việc quản lý từ đơn đặt hàng, hoạch định nhu cầu vật tư, theo dõi và cập nhật tiến độ sản xuất...

Quản trị Doanh nghiệp

Kết nối dữ liệu hữu cơ với các phân hệ khác. Là trung tâm cập nhật, xây dựng kế hoạch quản trị tài chính,...

Quản trị hệ thống phần mềm

Làm nền tảng hỗ trợ việc quản trị hệ thống cho các phân hệ khác trong phần mềm. Các tính năng và chức...

Khả năng mở rộng phần mềm

Với cấu trúc thiết kế ba lớp, cách thức khai báo đơn giản và linh hoạt giúp phần mềm BRAVO dễ dàng bổ...

Kết nối và truyền nhận dữ liệu

Phần mềm BRAVO đã có giải pháp xử lý dữ liệu trên mạng LAN/WAN đáp ứng các nhu cầu quản lý dữ liệu,...