bravo-header
  • Sản phẩm/

Phân hệ Nhân sự - Tiền lương - BHXH

Trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết ...

Phân hệ phần mềm Kế toán tổng hợp

Kết nối dữ liệu hữu cơ với các phân hệ khác. Là trung tâm cập nhật, xây dựng kế hoạch ...

Phần mềm quản lý sản xuất – Tính giá thành

Kết nối việc quản lý từ đơn đặt hàng, hoạch định nhu cầu vật tư, theo dõi và cập nhật ...

Quản trị hệ thống phần mềm

Làm nền tảng hỗ trợ việc quản trị hệ thống cho các phân hệ khác trong phần mềm. Các tính ...

Khả năng mở rộng phần mềm

Với cấu trúc thiết kế ba lớp, cách thức khai báo đơn giản và linh hoạt giúp phần mềm BRAVO ...

Kết nối và truyền nhận dữ liệu

Phần mềm BRAVO đã có giải pháp xử lý dữ liệu trên mạng LAN/WAN đáp ứng các nhu cầu quản ...