• Sản phẩm/

Ứng dụng BRAVO Mobile App và Web App cho thiết bị cầm tay

Phần mềm BRAVO hoạt động trên các nền tảng Web App và Mobile App tương thích với các hệ điều hành di...

Hợp nhất dữ liệu

Với những tổng công ty, tập đoàn sau khi thực hiện việc tập hợp dữ liệu từ tất cả các công ty con (hạch...

Dễ dàng liên kết phần mềm và các thiết bị khác

Phần mềm BRAVO có thể liên kết với hầu hết các hệ thống phần mềm quản lý khác nhau sử dụng đa dạng hệ...

Data Collection

It is necessary for big enterprises which being constituted by lots of units.

Phần mềm quản lý khách sạn/resort BRAVO PMS

Thiết kế theo tư tưởng “Hệ thống mở”, kết hợp sức sáng tạo giữa “công nghệ lập trình” và “hệ thống quy...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại các đơn vị sản xuất ống thép

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại các DN sản xuất ống thép giúp quản lý và điều hành nhằm cải thiện, nâng...