Thông tư 195/2012/TT-BTC cho đơn vị chủ đầu tư

Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành