Thông tư 64/2013/BTC về tự in hóa đơn

Ngày 15 tháng 5 năm 2013, Bộ tài chính ban hành Thông tư 64 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ


Thông tư 45/2013/TT-BTC về khấu hao TSCĐ

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013.


Thông tư 195/2012/TT-BTC cho đơn vị chủ đầu tư

Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành