Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ

Nghị định ban hành ngày 19/10/2020 quy định về việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục có liên quan


Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 19/08/2020 thay thế thông tư 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình để được hưởng ưu đãi thuế TNDN.


Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020

Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp Doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 200 tỷ đồng.


Công văn số 2847/CV-BCĐ về việc phòng chống dịch COVID-19

Công văn nêu rõ các nội dung cần thực hiện dành cho Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh thành phố khi có chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.