Nghị Quyết số 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ dịch Covid-19

Chính sách hỗ trợ Người lao động và Người sử dụng lao động gặp khó khăn đại dịch COVID-19


Nghị định 126/2020/NĐ-CP chi tiết một số điều của luật quản lý thuế

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và đính kèm một số phụ lục về kê khai thuế


Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ

Nghị định ban hành ngày 19/10/2020 quy định về việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục có liên quan


Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 19/08/2020 thay thế thông tư 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình để được hưởng ưu đãi thuế TNDN.