Thông tư 78/2021/TT-BTC: hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế

Hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, nghị định số 123/2020/nđ-cp ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ


Nghị Quyết số 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ dịch Covid-19

Chính sách hỗ trợ Người lao động và Người sử dụng lao động gặp khó khăn đại dịch COVID-19


Nghị định 126/2020/NĐ-CP chi tiết một số điều của luật quản lý thuế

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và đính kèm một số phụ lục về kê khai thuế


Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ

Nghị định ban hành ngày 19/10/2020 quy định về việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục có liên quan