Thông tư 32/2014/TT-BTC sửa đổi một số điều thông tư 85/2011/TT-BTC hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước

Sửa đổi một số điều thông tư 85/2011/TT-BTC hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa kho bạc nhà nước - tổng cục thuế, tổng cục hải quan và các ngân hàng thương mại.