CV 5977_BTC-TCT hướng dẫn ND 41 về tiền Thuế TNDN Thuế GTGT

Nội dung liên quan đến gia hạn Thuế TNDN, Thuế GTGT tại Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP


Nghị Định 68/2020/NĐ-CP về quản lý Thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý Thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết


Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BHTNLĐ, BNN

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ban hành ngày 27/05/2020


Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức Giảm trừ gia cảnh của Thuế TNCN

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức Giảm trừ gia cảnh của Thuế TNCN ban hành ngày 02/06/2020