Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020

Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp Doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 200 tỷ đồng.


Công văn số 2847/CV-BCĐ về việc phòng chống dịch COVID-19

Công văn nêu rõ các nội dung cần thực hiện dành cho Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh thành phố khi có chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.


CV 5977_BTC-TCT hướng dẫn ND 41 về tiền Thuế TNDN Thuế GTGT

Nội dung liên quan đến gia hạn Thuế TNDN, Thuế GTGT tại Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP


Nghị Định 68/2020/NĐ-CP về quản lý Thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý Thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết