Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức Giảm trừ gia cảnh của Thuế TNCN

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức Giảm trừ gia cảnh của Thuế TNCN ban hành ngày 02/06/2020


Thông tư 75/2018/TT-BTC & TT 147/2016/TT-BTC liên quan đến Tài sản cố định

Thông tư 75/2018/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi. TT 147/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao


Thông tư 23/2018/TT-BTC & 87/2017/TT-BTC liên quan đến Doanh nghiệp Chứng khoán

TT 23/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán chứng quyền có bảo đảm. TT 87/2017/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý


Thông tư 53/2016/TT-BTC & 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC. Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ