Nghị Định 37/2016/NĐ-CP về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động


Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên HTX

Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2018. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ


Thông tư 22/2017/TT-NHNN về hệ thống tài khoản kế toán và BCTC các tổ chức tín dụng

Sửa đổi bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán và chế độ BCTC các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004


Thông tư 20/2017/TT/BTC sửa đổi một số điều về Thuế TTĐB

Từ ngày 20/4/2017, đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN