Nghị định 182/2013/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng

Nghị định này thay thế Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động


Thông tư 156/2013/TT-BTC sửa đổi về quản lý thuế

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 và thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính


Thông tư 141/2013/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế TNDN, thuế GTGT

Hướng dẫn thi hành nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế TNDN, thuế GTGT.


Thông tư 64/2013/BTC về tự in hóa đơn

Ngày 15 tháng 5 năm 2013, Bộ tài chính ban hành Thông tư 64 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ