Thông tư 25/2018/TT-BTC về các khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN năm 2018

Hướng dẫn nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/17 và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC, thông tư 111/2013/TT-BTC


Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 với nội dung làm rõ các quy định trong Luật kế toán ngày 20/11/2015


Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016


Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Hướng dẫn chi tiết về BCTC, Thuyết minh BCTC, Ghi sổ Kế toán, các biểu mẫu, báo cáo...