Thông tư 119/2014/TT- BTC cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Thông tư 119/2014/TT- BTC có hiệu lực từ 01/09/2014. Thay đổi một số mẫu biểu về thuế và điều chỉnh chu kỳ nộp thuế


Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dấn thi hành luật thuế TNDN

Thông tư này thay thế cho Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài Chính


Thông tư 32/2014/TT-BTC sửa đổi một số điều thông tư 85/2011/TT-BTC hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước

Sửa đổi một số điều thông tư 85/2011/TT-BTC hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa kho bạc nhà nước - tổng cục thuế, tổng cục hải quan và các ngân hàng thương mại.