Thông tư 23/2018/TT-BTC & 87/2017/TT-BTC liên quan đến Doanh nghiệp Chứng khoán

TT 23/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán chứng quyền có bảo đảm. TT 87/2017/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý


Thông tư 53/2016/TT-BTC & 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC. Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ


Thông tư 25/2018/TT-BTC về các khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN năm 2018

Hướng dẫn nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/17 và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC, thông tư 111/2013/TT-BTC


Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 với nội dung làm rõ các quy định trong Luật kế toán ngày 20/11/2015