Thông tư 45/2013/TT-BTC về khấu hao TSCĐ

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013.


Thông tư 195/2012/TT-BTC cho đơn vị chủ đầu tư

Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành


Thông tư 179/2012/TT-BTC về Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp