Thông tư 22/2017/TT-NHNN về hệ thống tài khoản kế toán và BCTC các tổ chức tín dụng

Sửa đổi bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán và chế độ BCTC các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004


Thông tư 20/2017/TT/BTC sửa đổi một số điều về Thuế TTĐB

Từ ngày 20/4/2017, đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN


Quyết định 19/959/QĐ-BHXH quy định về thu nộp, quản lý BHXH, BHYT, BHTN

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2015, thay thế Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011


Thông tư 02/2017/TT-BNV về mức lương cơ sở đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập

Mức lương, phụ cấp và hoạt động phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017