Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016


Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Hướng dẫn chi tiết về BCTC, Thuyết minh BCTC, Ghi sổ Kế toán, các biểu mẫu, báo cáo...


Thông tư 37/2017/TT-BTC & Nghị định 119/2018/NĐ-CP & Thông tư 68/2019/TT-BTC liên quan đến Hóa đơn

Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến việc quy định, hướng dẫn, thực hiện những vấn đề liên quan đến HĐĐT, Hóa đơn tự in trong Doanh nghiệp


Nghị Định 37/2016/NĐ-CP về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động