Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp mới nhất

30 Tháng Mười, 2017

Tài khoản kế toán là gì?

Tài khoản kế toán (TKKT) là phương tiện để phản ánh các Nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là các hoạt động liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (Mua hàng/ Bán hàng/ Thu tiền/ Chi tiền…).

Ví dụ: Doanh nghiệp xuất Tiền mặt để mua Hàng hóa.

Đây được coi là một nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Trong đó, đối tượng kế toán là Tiền mặt và Hàng hóa. Theo đó, ta dùng các số hiệu tài khoản để mã hóa cho các đối tượng kế toán riêng biệt này như sau:

-          Tiền mặt: TK 111

-          Hàng hóa: TK 156

TKKT chính là phương tiện giúp người làm kế toán thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được nhanh hơn. Tuy nhiên, không có TKKT thì chúng ta vẫn thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách bình thường.

Hầu hết các doanh nghiệp hiện đang sử dụng rất nhiều tài khoản kế toán khác nhau, tạo nên một hệ thống các tài khoản kế toán doanh nghiệp. Mặt khác, các doanh nghiệp này cùng cần tuân thủ quy trình kế toán tổng hợp nhất định. 

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp mới nhất

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp mới nhất theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này.

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

>>> Tải các tài liệu, Thông tư tại đây.

Xem thêm:

>>> Phần mềm kế toán BRAVO