Điều kiện được hưởng lương hưu tối đa theo quy định mới năm 2021

26 Tháng Mười Một, 2021

Rất nhiều người lao động thắc mắc rằng: Vì sao mình đóng BHXH đủ số năm quy định nhưng vẫn không được hưởng lương hưu tối đa? Tuy nhiên thực tế theo quy định sẽ có nhiều điều kiện để người lao động được hưởng lương hưu tối đa. Mới đây theo quy định tại Điều 219, Bộ luật lao động năm 2019 sửa đổi, bổ sung có khá nhiều điều kiện mới về việc hưởng lương hưu tối đa được điều chỉnh so với quy định tại các văn bản cũ.

1. Tìm hiểu kiến thức cơ bản về cách tính lương hưu

Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 54 Luật BHXH 2014 quy định. Người lao động (NLĐ) tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) nếu nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ năm 2021, thì mức lương hưu hàng tháng sẽ được tính theo công thức sau:

Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%)hưởng lương hưu hàng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

Lưu ý: Tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng tối thiểu là 45% và tối đa là 75% mức lương đóng BHXH.

a. Tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng được tính như thế nào?

Việc xác định tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng của 1 người lao động phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố như giới tính nam hay nữ, có là đối tượng thuộc diện được xét hưởng chế độ đặc biệt khi bị suy giảm khả năng lao động hay không?

Đối với lao động là nam giới, đóng đủ 19 năm BHXH và bắt đầu hưởng lương hưu trong năm thì có tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng là 45%. Nếu hưởng lương hưu từ năm 2022 trở đi thì phải đóng đủ thời hạn 20 năm mới được hưởng mức lương hưu tối thiểu.

Đối với lao động nữ, chỉ cần đóng đủ 15 năm BHXH và bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2021 thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng với mức tỷ lệ 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH hàng tháng.

Sau khi đã đóng đủ số năm quy định, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì NLĐ nói chung sẽ được cộng thêm 2% và mức tỷ lệ hưởng của mình.

Trong trường hợp NLĐ bị suy giảm khả năng lao động theo quy định và phải hưởng chế độ hưu trí trước tuổi quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

b. Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trường hợp 1: Người lao động tham gia BHXH bắt buộc

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng cho NLĐ tham gia BHXH bắt buộc được quy định cụ thể tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP; Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Nếu NLĐ có toàn thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

- Đối với NLĐ bắt đầu tham gia BHXH thời điểm trước ngày 01/01/1995:

MBQTL

=

Tổng số tiền lương tháng BHXH của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

60 tháng

- Đối với NLĐ bắt đầu tham gia BHXH thời điểm từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2000:

MBQTL

=

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm (72 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

72 tháng

- Đối với NLĐ bắt đầu tham gia BHXH thời điểm từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2006:

MBQTL

=

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm (96 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

96 tháng

- Đối với NLĐ bắt đầu tham gia BHXH thời điểm từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2015:

MBQTL

=

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm

(120 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

120 tháng

- Đối với NLĐ bắt đầu tham gia BHXH thời điểm từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019:

MBQTL

=

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm

(180 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

180 tháng

- Đối với NLĐ bắt đầu tham gia BHXH thời điểm từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024:

MBQTL

=

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm

(240 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

240 tháng

- Đối với NLĐ bắt đầu tham gia BHXH thời điểm từ ngày 01/01/2025 trở đi:

MBQTL

=

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng

Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó:

- MBQTL: Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

- Tiền lương tháng đóng BHXH ở đây chính là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Nếu NLĐ có toàn thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định.

MBQTL

=

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH

Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó:

- Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo hệ số trượt giá được ban hành tại thời điểm hưởng. Cụ thể:

Tiền lương tháng đóng BHXH (đã được điều chỉnh) của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm

x

Hệ số trượt giá của từng năm tương ứng

 

Bảng hệ số trượt giá áp dụng đối với người hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021 - 31/12/2021 được quy định chi tiết tại Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH

Nếu NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định:

MBQTL

=

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định

+

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH theo tiền lương cho doanh nghiệp quyết định

Tổng số tháng đóng BHXH

 

Trong đó:

- Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định = Tổng số tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của trường hợp 2.

- Có từ 2 giai đoạn đóng BHXH trở lên theo tiền lương do Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định được tính như trên.

Trường hợp 2: Người lao động tham gia BHXH bắt buộc

Toàn bộ nội dung đều được nêu rõ tại Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP.

Mbqtn

=

Tổng các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH

Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó:

- Thu nhập tháng đã đóng BHXH là thu nhập đã được điều chỉnh theo hệ số trượt giá ban hành tại thời điểm nhận lương hưu.

Trường hợp 3: Người vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện:

Quy định chi tiết tại Điều 11 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Điều 5 Nghị định 134/2015/NĐ-CP.

MBQTL-tn

=

Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện

+

(Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

x

Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc)

Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện + Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc

Trong đó: MBQTL-tn là mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH.

>>> Các chính sách mới về BHXH bắt buộc từ ngày 01/09/2021

2. Điều kiện hưởng lương hưu tối đa từ năm 2021

Căn cứ theo nội dung sửa đổi tại điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, NLĐ lao động trong điều kiện bình thường khi nghỉ hưu có đủ số năm đóng BHXH theo quy định thì được hưởng lương hưu khi đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

  • Vào thời điểm năm 2021: Lao động nam đủ từ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ từ 55 tuổi 04 tháng
  • Vào thời điểm sau năm 2021 đến năm 2027, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.
  • Từ thời điểm năm 2028 đến trước năm năm 2034, điều kiện để được nghỉ hưu đối với nam là 62 tuổi, đối với nữ vẫn được tính theo quy luật cộng dồn mỗi năm tăng 4 tháng. Như vậy đến thời điểm năm 2034, lao động nữ được nghỉ hưu nếu đạt 59 tuổi 8 tháng.
  • Từ năm 2035 trở đi, điều kiện để lao động nam nghỉ hưu vẫn là nếu đủ 62 tuổi; lao động nữ nếu đủ 60 tuổi.

Trường hợp người lao động trong các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, điều kiện để được hưởng lưu hưu như sau:

-  Lao động nam đủ từ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ từ 50 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… (theo khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019).

-  Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò, đủ từ 50 tuổi 03 tháng với nam và 45 tuổi 04 tháng với nữ…

Căn cứ theo quy định trên, mức hưởng lương hưu tối đa của lao động tham gia BHXH bắt buộc là 75%. Do đó, người lao động được hưởng lương hưu tối đa khi:

Với lao động nữ

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi, mức hưởng lương được tính là 45% tương ứng 15 năm đầu đóng BHXH. Cứ thêm mỗi năm sau đó được tính thêm 2%. Vì vậy, điều kiện hưởng lương hưu tối đa năm 2021 của lao động nữ cần có đủ 30 năm đóng BHXH.

Với lao động nam

Năm 2021, mức hưởng lương hưu hàng tháng của lao động nam là 45% tương ứng 19 năm đầu đóng BHXH, nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi, mức hưởng này tương ứng với 20 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%. Do đó, lao động nam nghỉ hưu năm 2021 có đủ 34 năm đóng BHXH, nghỉ hưu từ năm 2022 có đủ 35 năm đóng BHXH sẽ được hưởng mức lương hưu tối đa 75%.

Xem thêm:

>>> Lương hưu, trợ cấp BHXH trong năm 2022 sẽ thay đổi thế nào

>>> Phần mềm quản lý Nhân sự - Tiền lương - BHXH hiệu quả