Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế

11 Tháng Chín, 2020

Về việc xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 77204/CT-TTHT ngày 20/8/2020.

Trả lời vướng mắc của doanh nghiệp về hóa đơn, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có quy định cụ thể về xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập.

Theo đó, trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, nhưng sau đó lại phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Nội dung trong đó có đầy đủ chữ ký điện tử của cả hai bên, đồng thời người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hóa đơn điện tử lập sau phải ghi rõ việc điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT cho hóa đơn điện tử số... ký hiệu...

Căn cứ vào hóa đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua tiến hành thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Lưu ý, hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm.

Quy định về xử lý hóa đơn điện tử có sai sót đã có chi tiết tại Công văn số 3441/TCT-CS ngày 29/8/2019 của Tổng cục Thuế. Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, nhưng sau đó phát hiện thấy sai sót thì Công ty xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp người mua không có chữ ký điện tử, thì người bán và người mua thực hiện lập văn bản thỏa thuận bằng giấy ghi rõ sai sót có chữ ký của người bán và người mua.

Trên đây là nội dung hướng dẫn về việc xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế mà kế toán cần lưu ý để hoàn thành tốt công việc của mình. Ngoài việc nắm vững những quy định của nhà nước thì sự hỗ trợ của các phần mềm kế toán hiện nay giúp cho mọi thông tin, số liệu được kiểm soát chính xác, từ đó giúp công việc của kế toán viên ngày càng hiệu quả hơn.

Theo Tạp chí tài chính

Thông tin liên quan: Những lưu ý về thời điểm ghi nhận doanh thu trong doanh nghiệp