Cách xử lý khi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế phát sinh sai sót

07 Tháng Tư, 2020

Trong quá trình khởi tạo hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế, có thể phát sinh những sai sót nhất định. Khi đó, tùy vào đối tượng phát hiện sai sót cũng như thời điểm phát hiện sai sót mà cần hướng xử lý thích hợp.

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính có quy định về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Theo đó, để xử lý các sai sót trên hóa đơn điện tử được chính xác thì trước hết kế toán cần xác định cụ thể 2 vấn đề sau:

  • Thứ nhất, đơn vị đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực hay không có mã xác thực của cơ quan thuế;
  • Thứ hai, khi phát hiện sai sót, hóa đơn điện tử đó đã được bên bán và bên mua kê khai thuế hay chưa.

Đối với trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có sai sót:

Nếu chưa gửi hóa đơn cho người mua, thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn; tiến hành lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua. 

>> Xem thêm: Những cách để gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng?

Nếu như đã gửi cho người mua, mà phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có sai sót thì xử lý như sau:

Một là, sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng mã số thuế không sai, các nội dung khác không sai, thì người bán thông báo cho người mua; thông báo với cơ quan thuế; đồng thời, không cần phải lập lại hóa đơn.

Hai là, sai về mã số thuế, sai về các nội dung như số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng. Trong tình huống này, người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời thực hiện các công việc: Người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hoá đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử mới thay thế. Sau khi nhận được thông báo, cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế. Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế, rồi người bán gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã lại cho hóa đơn điện tử mới. 

Trường hợp, cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót thì cơ quan thuế lập thông báo báo ngay cho người bán về tình trạng sai sót để người bán kiểm tra. Trong 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu về việc hủy hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã lập bị sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới rồi gửi cho người mua.

Lưu ý, nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã được cấp mã để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn. Hóa đơn điện tử có mã đã hủy không còn giá trị sử dụng, song vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

Theo Tạp chí tài chính

Có thể bạn quan tâm:

>> Quy định về hóa đơn mới nhất năm 2020 kế toán cần lưu ý