Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký phải xử lý như nào?

01 Tháng Ba, 2021

Trường hợp ngày ký hóa đơn được thực hiện sau ngày lập hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp, đơn vị cần phải căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế cũng như hạch toán theo quy định.

Đây là nội dung Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời phúc đáp khi nhận được Công văn hỏi về việc sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

Để trả lời chi tiết về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hà Nội dẫn chứng căn cứ Điều 7, Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính; căn cứ Điều 30 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ, nội dung thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; hướng dẫn tại Công văn số 3371/TCT-CS ngày 26/8/2019; Công văn số 4707/TCT-CS ngày 18/11/2019 của Tổng cục Thuế về HĐĐT, trong thời gian từ ngày Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 được ban hành đến ngày 30/6/2022, các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Trong thời gian kể trên, trường hợp cơ quan thuế chưa ra thông báo đơn vị chuyển đổi để sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì đơn vị vẫn áp dụng hóa đơn dựa vào quy định của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, đồng thời các văn bản hướng dẫn thi hành.

Như vậy, thời điểm lập HĐĐT thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hóa đơn điện tử lập được xác định là hóa đơn hợp pháp tức phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung bắt buộc (gồm cả chữ ký điện tử của người bán) như hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Trường hợp ngày ký hóa đơn thực hiện sau ngày lập HĐĐT thì doanh nghiệp phải dựa theo ngày hóa đơn điện tử được lập để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định. Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý thêm, trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, các đơn vị, doanh nghiệp có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết.

Hóa đơn điện tử hợp pháp là hóa đơn có đầy đủ các nội dung bắt buộc (bao gồm cả chữ ký điện tử của người bán) theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Trường hợp ngày ký hóa đơn thực hiện sau ngày lập HĐĐT thì doanh nghiệp phải căn cứ trên ngày lập HĐĐT để mà xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và tiến hành bước hạch toán theo quy định.

Có thể bạn quan tâm: Chính sách quan trọng về tiền lương được áp dụng trong năm 2021

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay

Theo Tạp chí tài chính