Từ 01/01/2021, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi trực tiếp thành công ty cổ phần

25 Tháng Chín, 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, từ ngày 01/01/2021, nếu đáp ứng đủ một số điều kiện theo quy định thì doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có thể được chuyển đổi trực tiếp thành công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) theo quyết định của chủ DNTN nếu đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 199 của Luật này.

Song nếu DNTN muốn chuyển đổi sang công ty cổ phần thì không được chuyển đổi trực tiếp, mà bắt buộc phải thực hiện chuyển đổi sang công ty TNHH trước, rồi mới thực hiện chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2021, theo Luật Doanh nghiệp 2020, DNTN đã có thể trực tiếp chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của chủ DNTN nếu thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện như: Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc danh mục bị cấm đầu tư kinh doanh; tên của DN được đặt theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp; có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; đóng đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Thứ hai, chủ DNTN cam phải kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân với toàn bộ tài sản của mình cho tất cả khoản nợ chưa thanh toán, đồng thời cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.

Thứ ba, chủ DNTN thực hiện thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi việc tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó.

Thứ tư, chủ DNTN thực hiện cam kết bằng văn bản hoặc có đưa ra thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng NLĐ hiện có của DNTN.

Công ty được chuyển đổi hiển nhiên sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ của DNTN kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; cùng với đó, chủ DNTN phải chịu trách nhiệm với danh nghĩa cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình cho tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo Tạp chí tài chính

Thông tin liên quan: Điều kiện, đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

>> Tổng quan phần mềm ERP BRAVO – Giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp