bravo-header

Thông tư 179/2012/TT-BTC về Chênh lệch tỷ giá hối đoái

25 Tháng Mười Hai, 2013

Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Thông tư 195/2012/TT-BTC cho đơn vị chủ đầu tư

25 Tháng Mười Hai, 2013

Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Hệ thống tài khoản kế toán

25 Tháng Mười Hai, 2013

Theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, được bổ sung và sửa đổi theo Thông tư 244/2009/TT-BTC