Tuyển 15 nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2022

Tuyển 15 nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2022

25 Tháng Sáu, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 15 Nhân viên Triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2022

Tuyển 02 Lập trình viên C#.NET Winforms. Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2022

Tuyển 02 Lập trình viên C#.NET Winforms. Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2022

25 Tháng Sáu, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Lập trình viên C#.NET Winforms. Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2022

Tuyển 02 nhân viên Test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2022

Tuyển 02 nhân viên Test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2022

25 Tháng Sáu, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Kiểm thử phần mềm (Test). Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2022

Tuyển 05 Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2022

Tuyển 05 Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2022

25 Tháng Sáu, 2022

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2022