Hiểu về kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn


Quản lý vốn bằng tiền trong doanh nghiệp hiệu quả là chìa khóa giúp doanh nghiệp hoạt động tốt. Đầu tư tài chính là hoạt động khai thác, sử dụng nguồn lực, tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, nhằm tăng thu nhập và nâng cao được hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, trong kế toán quản trị doanh nghiệp, kế toán các khoản đầu tư tài chính là hoạt động rất được chú trọng.


Vậy cụ thể, kế toán đầu tư tài chính là gì? Nhiệm vụ chính và hiểu thế nào cho đúng về kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn/ dài hạn, bài viết sẽ giới thiệu tới bạn đọc.Về kế toán các khoản đầu tư tài chính


  • Hiểu về hoạt động đầu tư:


Đầu tư là mọi hoạt động sử dụng vốn ở hiện tại nhằm mục đích sinh lợi ở tương lai. Đầu tư tài chính trong doanh nghiệp chính là hoạt động khai thác, sử dụng các nguồn lực về tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp để đầu tư ra bên ngoài, nhằm mục đích sinh lời và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


Hoạt động tài chính trong doanh nghiệp rất đa dạng, tùy thuộc vào cách thức tiêu dùng ta có thể phân loại như sau:


a. Phân loại theo thời hạn đầu tư:


– Đầu tư ngắn hạn: là khoản đầu tư có thời hạn trong vòng 12 tháng.


– Đầu tư dài hạn: là khoản đầu tư có thời hạn thu hồi vốn sau 12 tháng.


b. Phân loại theo lĩnh vực đầu tư:


– Đầu tư vào công ty con;


– Góp vốn liên doanh;


– Đầu tư vào công ty Liên kết;


– Đầu tư chứng khoán;


– Hoạt động cho vay vốn;


– Các hoạt động tài chính khác.


  • Nhiệm vụ của kế toán đầu tư tài chính


– Kế toán đầu tư tài chính có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi chính xác số hiện có và tình hình biến động các khoản đầu tư tài chính theo từng lĩnh vực đầu tư và thời hạn đầu tư.


– Kiểm tra và giám đốc chặt chẽ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư tài chính cũng như các khoản doanh thu được hưởng do hoạt động đó mang lại, đồng thời xác định chính xác lợi nhuận của hoạt động tài chính.


Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn (tài khoản 121)


Kế toasnn đầu tư tài chính ngắn hạn – TK 121 dùng để phản ánh các khoản đầu tư tài chính trong ngắn hạn như: mua các loại chứng khoán có thời hạn thu hồi dưới 1 năm (tín phiếu KB, kỳ phiếu Ngân hàng); mua chứng khoán để bán ra kiếm lời, tăng thu nhập (cổ phiếu, trái phiếu); góp vốn, góp tài sản ngắn hạn hoặc tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng…


  • Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 121


Bên Nợ:


Trị giá thực tế chứng khoán đầu tư ngắn hạn mua vào


Trị giá thực tế các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác


Bên Có:


Giá trị chứng khoán đầu tư ngắn hạn bán ra, đáo hạn hay được thanh toán theo giá trị ghi sổ


Giá trị các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác khi thu hồi theo giá trị ghi sổ Số dư Bên Nợ: Trị giá thực tế chứng khoán đầu tư ngắn hạn và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác do đơn vị sự nghiệp đang nắm giữ.


TK 121 (tài khoản kế toán đầu tư ngắn hạn) có 2 tài khoản cấp 2 gồm: TK 1211 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn; TK 1218 – Đầu tư tài chính ngắn hạn khác.


Kế toán đầu tư tài chính dài hạn (tài khoản 221)


Tài khoản 221 – đầu tư tài chính dài hạn được dùng để phản ánh các khoản đầu tư tài chính dài hạn và tình hình thu hồi các khoản đầu tư tài chính dài hạn của doanh nghiệp. Cụ thể gồm: các khoản góp vốn liên doanh, các khoản đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư trái phiếu tư vào đón vị khác…


  • Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 221


Bên Nợ:


Vốn liên doanh đã góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát tăng


Giá gốc của khoản đầu tư vào công ty liên kết tăng


Giá trị các khoản đầu tư dài hạn khác tăng


Bên Có:


Vốn góp liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát giảm do đã thu hồi/ chuyển nhượng, do không còn quyền đồng kiểm soát


Giá trị các khoản đầu tư dài hạn khác giảm


Giá gốc khoản đầu tư vào công ty liên kết giảm do nhận lại vốn đầu tư hoặc thu được các khoản lợi nhuận ngoài lợi nhuận được chia


TK 221 (tài khoản kế toán đầu tư tài chính dài hạn) có 3 tài khoản cấp 2: TK 2212 – Vốn góp liên doanh; TK 2213 – Đầu tư vào công ty liên kết và TK 2218 – Đầu tư tài chính dài hạn khác


Chắn chắn rằng, nếu có sự giúp sức của các phần mềm kế toán, việc quản lý những hạng  mục trên sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. 


Xem thêm:


Phân hệ kế toán vốn bằng tiền của phần mềm BRAVO. 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng