Phần mềm Quản lý Tài chính - Kế toán

Giám sát, theo dõi, quản lý chặt chẽ thu/chi các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng là hoạt động hết sức quan trọng trong doanh nghiệp. Việt nam đang trong quá trình điều chỉnh chế độ chính sách. Các biểu mẫu, sơ đồ hạch toán sẽ liên tục được thay đổi. Những phần mềm được thiết kế với hệ thống mở, mềm dẻo, linh hoạt và được hỗ trợ chuyên nghiệp sẽ trở thành tiêu chí để lựa chọn cho việc tin học hóa 

Phần mềm quản lý Tài chính kế toán
OVER VIEW

Tổng quan

Liên kết dữ liệu với các phân hệ khác. Là trung tâm tiếp nhận, kiểm soát và cập nhật dữ liệu nhằm xử lý tài chính, quản lý nguồn tiền của doanh nghiệp. Từ đó lập kế hoạch tài chính và đưa ra quyết định kịp thời–chính xác về thu / chi, đầu tư tài chính. Lập hệ thống Báo cáo tài chính, Sổ sách kế toán, Báo cáo thuế, …

Supporting and operating

Hỗ trợ và tác nghiệp

Bộ phận kế toán, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, kiểm soát và cấp tin cho các bộ phận khác

Data linkage

Kết nối các phân hệ khác:

Liên kết các phân hệ “Quản lý Bán hàng”, “Quản lý Mua hàng”, “Quản lý Sản xuất”, “Quản lý Nhân sự – Tiền lương”…

MAIN FEATURES

Những điểm chính

 • Xử lý, theo dõi và hạch toán theo nhiều loại tiền như VND, USD,… và chi tiết đối tượng, hợp đồng, sản phẩm,…
 • Xử lý và theo dõi hạn mức tín dụng, khế ước đáo hạn...
 • Lập và tính lãi các khoản vay hoặc các khoản thanh toán quá hạn… Lập, theo dõi các khoản vay/trả nợ vay theo khế ước vay.
 • So sánh thu/chi giữa kế hoạch và thực tế theo khoản mục, bộ phận,…
 • Báo cáo: Sổ quỹ / Sổ kế toán tiền mặt, Nhật ký thu / chi tiền, Sổ tiền gửi, Sổ theo dõi các khoản vay, Bảng tính lãi vay, …
 • “Lập phiếu nhập mua, phiếu bù trừ…” hoặc kế thừa dữ liệu từ phân hệ “Quản lý mua hàng” và bổ sung hạch toán vào các phiếu sẽ quản lý tốt việc thanh toán công nợ với đầy điều kiện tín dụng cho từng nhà cung cấp. Các tính năng tra cứu, kiểm soát và cảnh báo sẽ giúp người dùng có thông tin nhanh về công nợ từ đó đưa ra các quyết định thanh toán hợp lý. Việc kết nối với phân hệ “Quản lý mua hàng” sẽ tăng hiệu suất quản trị doanh nghiệp.
 • Báo cáo: Sổ theo dõi mua, Sổ chi tiết phải trả, Sổ tổng hợp phải trả, Báo cáo công nợ phải trả theo hạn thanh toán, …
 • “Lập hóa đơn, phiếu bù trừ,…” hoặc kế thừa dữ liệu từ phân hệ “Quản lý bán hàng”, thêm hạch toán vào các phiếu sẽ theo dõi chính xác công nợ và đưa ra các dự kiến về hạn thu tiền. Các tính năng tra cứu, kiểm soát và cảnh báo của phần mềm sẽ trợ giúp người dùng quản lý và phân tích các khoản nợ và quản lý hiệu quả dòng tiền, đẩy nhanh việc thu tiền. Kết hợp với phân hệ “Quản lý bán hàng” sẽ khai thác tối đa công suất phần mềm.
 • Báo cáo: Sổ theo dõi hàng bán, Sổ chi tiết phải thu, Sổ tổng hợp phải thu, Báo cáo công nợ theo hạn thanh toán,

Sơ đồ quy trình quản lý nhân sự, tiền lương

Giao diện màn hình Kế toán kho

Giao diện màn hình Kế toán tài sản – CCDC

Giao diện màn hình Kế toán tài sản – CCDC

 • “Lập phiếu nhập / xuất /…” hoặc kế thừa dữ liệu từ phân hệ “Quản lý kho” và bổ sung hạch toán để theo dõi số lượng và giá trị việc nhập xuất vật tư ở tất cả các khâu, bộ phận trong hệ thống sản xuất. Kịp thời đề xuất việc lập kế hoạch dự trữ vật tư,… Việc kết nối với phân hệ “Quản lý kho” sẽ tăng hiệu suất công việc.
 • Báo cáo: Thẻ kho, Sổ chi tiết vật tư-hàng hóa, Tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn, Tổng hợp xuất kho cho sản xuất,…
 • “Lập phiếu” hoặc kế thừa dữ liệu từ phân hệ “Quản lý tài sản cố định” và bổ sung thêm hoạch toán từ đó quản lý và theo dõi tài sản từ khi hình thành đến khi thanh lý (nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn, số năm khấu hao,…). Phần mềm cho phép tính khấu hao theo nhiều phương pháp khác nhau, phù hợp với các chuẩn mực kế toán đã ban hành. Kết hợp với phân hệ “Quản lý tài sản cố định” sẽ quản lý sử dụng hiệu quả các thiết bị máy móc của doanh nghiệp.
 • Báo cáo: Sổ tài sản, Thẻ tài sản, Báo cáo khấu hao tài sản, Báo cáo phân bổ công cụ dụng cụ, …
 • “Lập phiếu nhập thành phẩm” hoặc kế thừa dữ liệu từ phân hệ “Quản lý sản xuất” và bổ sung thêm hoạch toán để tập hợp chi phí trên cơ sở đó tính giá thành sản phẩm công nghiệp / công trình xây lắp / đơn hàng. Kết hợp với phân hệ “Quản lý sản xuất” sẽ tăng hiệu suất lao động trong doanh nghiệp.
 • Báo cáo: Bảng phân bổ tiền lương / nguyên vật liệu / chi phí sản xuất chung, Bảng phân tích giá thành sản phẩm, …
 • Quản lý, lập và in hóa đơn bằng phần mềm và kết nối với các hệ thống hóa đơn diện tử. Quản lý khai báo các mức thuế VAT, sắc thuế theo qui định của Nhà nước. Hạch toán các khoản thu nhập và chế độ về lương, phụ cấp, BHYT, BHXH, BHTN cho các CBNV theo từng nhóm, bộ phận, ….
 • In Tờ khai thuế GTGT, Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra, Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, ..
 • Kết xuất dữ liệu với các chương trình của Tổng cục thuế
 • Quản lý toàn bộ nghiệp vụ phát sinh thông qua việc khai báo “Danh mục công trình” và cập nhật “dự toán, định mức công trình và chứng từ phát sinh” hàng ngày liên quan đến công trình thông qua các phiếu thu/chi/nhập/ xuất/phiếu kế toán,… Ngoài ra việc theo dõi tiến độ thực hiện, phần mềm còn kiểm soát, cảnh báo mức độ khẩn liên quan đến công trình.
 • Báo cáo: Sổ chi phí đầu tư, Sổ chi phí BQL dự án, Báo cáo nguồn vốn, Báo cáo thực hiện / quyết toán, …
 • Kế thừa dữ liệu từ các phần hành khác và lập phiếu bổ sung “Phiếu kế toán khác”, “Phiếu bù trừ”, “Nhập phát sinh ngoài bảng”, đồng thời khai báo định nghĩa các “Danh mục loại giao dịch”, “Danh mục loại”, “Danh mục loại tài khoản”, “Loại nghiệp vụ”, … cho các phần hành khác sử dụng. Tính và hạch toán chênh lệch tỷ giá theo từng phát sinh hoặc chứng từ gốc. Thực hiện các tính năng tự động cuối kỳ như “Tạo bút toán định kỳ. Tính chiết khấu cuối kỳ. Tạo các bút toán định kỳ. Tạo bút toán khoá sổ, kết chuyển và phân bổ, …”
 • Báo cáo Tài chính, Sổ kế toán: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính, Sổ cái, Sổ chi tiết tài khoản, Sổ tổng hợp tài khoản, Các báo cáo theo các hình thức ghi sổ khác nhau (nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ…), …

Giao diện màn hình Kế toán ngân hàng

Giao diện màn hình Kế toán bán hàng

bravo insight

BRAVO 8R3 (ERP-VN) là một hệ thống quản trị tổng thể gồm 12 phân hệ chính.

Với khả năng tùy chỉnh linh hoạt nên ngoài những phân hệ cơ bản thì các phân hệ khác như Quản lý bảo hành, Quản lý dịch vụ logistic… sẽ được thiết kế bổ sung tùy thuộc vào theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

  tư vấn khách hàng