Phân hệ Quản lý kiểm soát chất lượng

Kiểm soát tốt chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, …sẽ  ngăn ngừa việc sản xuất những sản phẩm và cấu kiện có phẩm chất kém. Đồng thời sẽ tiết kiệm thời gian, công sức trong việc sản suất, lưu thông hàng hóa và giúp nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

Phân hệ kiểm soát chất lượng
OVERVIEW

Tổng quan

Trợ giúp công việc kiểm soát chất lượng của hàng hóa đầu vào, chất lượng sản phẩm trong sản xuất và kiểm tra chất lượng hàng hóa đầu ra… thông qua việc thống kê và đánh giá tỷ lệ hỏng, hủy, tỷ lệ nguyên nhân lỗi  để có phương án xử lý, khắc phục và hạn chế tình trạng lỗi xảy ra. Hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện kiểm soát tốt được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và chất lượng hàng hóa tới khách hàng.

Supporting and operating

Hỗ trợ và tác nghiệp

Bộ phận mua hàng, Bộ phận bán hàng, Bộ phận sản xuất, Bộ phận kho, Ban lãnh đạo doanh nghiệp

Data linkage

Kết nối các phân hệ khác

Liên kết và kế thừa dữ liệu từ  các  modules “Bán hàng” “Quản lý kho”, “Mua hàng”, “Sản xuất” để nhận yêu cầu kiểm tra chất lượng NVL/BTP/Thành phẩm. Kết quả của kiểm tra chất lượng được bộ phận sản xuất kế thừa để phân tích, đánh giá quá trình sản xuất tức thời, hỗ trợ cho việc ra quyết định điều độ sản xuất kịp thời.

MAIN FEATURES

Những điểm chính

 • Khai báo tiêu chí đánh giá và các thông số tiêu chuẩn cho các loại nguyên vật liệu/sản phẩm đầu vào
 • Kiểm soát chất lượng đầu vào và ghi nhận các thông số thực tế trên phiếu kiểm tra chất lượng.
 • Kiểm soát nguyên vật liệu/sản phẩm không phù hợp, hỗ trợ thống kê, ghi nhận các lỗi phát sinh đồng thời xác định loại lỗi và phương án xử lý.
 • Khai báo tiêu chí đánh giá và các tiêu chuẩn cho các sản phẩm sản xuất tại từng công đoạn.
 • Ghi nhận kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm trên phiếu kiểm tra chất lượng.
 • Lập biên bản để ghi nhận các phương án xử lý các sản phẩm không đạt chất lượngt heo quy định.
 • Xây dựng tiêu chí đánh giá, thông số tiêu chuẩn cho các loại hàng hóa xuất bán.
 • Ghi nhận kết quả kiểm tra trên phiếu kiểm tra chất lượng đầu ra.
 • Lập biên bản hủy xử lý các sản phẩm hàng hóa không đạt yêu cầu.
 • Thống kê các sản phẩm lỗi hỏng phục vụ cho việc tìm nguyên nhân và phương án khắc phục các lỗi.

Sơ đồ quy trình quản lý kiểm soát chất lượng

Quản lý kiểm soát chất lượng
Phân hệ Quản lý kiểm soát chất lượng​
Report

Báo cáo

Các báo cáo phục vụ quản lý, điều hành: 

 • Bảng kê kết quả kiểm tra chất lượng;

 • Báo cáo phân tích tỷ lệ lỗi;

 • Báo cáo tiến độ công việc bộ phận QC dưới dạng biểu đồ gantt.

bravo insight

BRAVO 8R3 (ERP-VN) là một hệ thống quản trị tổng thể gồm 12 phân hệ chính.

Với khả năng tùy chỉnh linh hoạt nên ngoài những phân hệ cơ bản thì các phân hệ khác như Quản lý bảo hành, Quản lý dịch vụ logistic… sẽ được thiết kế bổ sung tùy thuộc vào theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

  tư vấn khách hàng