Phân hệ Phần mềm Quản lý mua hàng

Phân hệ Quản lý mua hàng mang đến cho khách hàng công cụ hữu hiệu như: hỗ trợ tính toán Nhu cầu vật tư theo mục đích sử dụng, phân tích hiệu quả mua hàng, cơ cấu tỷ trọng nhập của các mặt hàng, ngành hàng, theo dõi tiến độ giao hàng của nhà cung cấp, cân đối vật lực cho Kế hoạch sản xuất của nhà máy…

Phân hệ phần mềm quản lý mua hàng
OVERVIEW

Tổng quan

Phân hệ quản lý mua hàng được xây dựng dựa trên quy trình mua hàng và quản lý công nợ. Cho phép quản lý việc mua hàng với nhiều tiêu thức khác nhau và theo dõi các khoản nợ phải trả của từng đối tượng, hợp đồng, đơn hàng… Trợ giúp các nhà quản lý lập kế hoạch mua hàng, thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp được đầy đủ, đúng hẹn và chính xác.

Support and co-ordination

Hỗ trợ và tác nghiệp

 • Bộ phận Kế hoạch – Mua hàng.
 • Bộ phận Kế toán, Kho.
 • Bộ phận sản xuất, Ban Lãnh đạo.
Integrated Modules

Kết nối phân hệ khác

 • Cấp số liệu mua hàng – vật tư, hạch toán cho Phân hệ “Quản lý Hàng tồn kho”.
 • “Thống kê sản xuất” và “Tài chính – kế toán”.
Main features
Quản lý mua hàng

Những điểm chính trong phân hệ

 • Lập và theo dõi, kiểm soát kế hoạch mua hàng theo từng kỳ, từng bộ phận, dự án,…
 • Lập và thực hiện quy trình phê duyệt đề nghị mua. Lập phiếu đề nghị chào giá gửi nhà cung cấp. Cập nhật, tự động so sánh và lựa chọn báo giá của nhà cung cấp.
 • Kiểm duyệt phiếu qua các trạng thái (Lập chờ duyệt, Duyệt chờ hoàn thiện, Nhập kho chưa hạch toán, Đã hoàn thiện, Đã khóa).
 • Theo dõi tiến trình thực hiện đơn hàng/hợp đồng. Tiến độ nhập hàng, tiến độ thanh toán công nợ từng hóa đơn, lô hàng, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng, bù trừ công nợ giữa các nhà cung cấp. Theo dõi tiền trả trước, tuổi nợ của các hóa đơn và lô hàng mua.
 • Giám sát công nợ phải trả nhà cung cấp theo nhiều tiêu thức (hóa đơn, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng, nhân viên…)
Reports

Báo cáo

Phân tích mua hàng theo nhiều tiêu thức (Nhà cung cấp, nhân viên mua, lô hàng, bộ phận, hình thức mua, mặt hàng, đơn hàng…). Đánh giá chất lượng nhà cung cấp theo nhiều chỉ tiêu như thời gian giao hàng, chất lượng hàng hóa,…

 • Báo mua hàng: Báo cáo chi tiết mua, Nhật ký mua hàng, Báo cáo tổng hợp nhập mua, Bảng kê hàng hóa mua vào.
 • Báo cáo công nợ mua: Bảng đối chiếu công nợ, Tổng hợp phát sinh công nợ mua, Báo cáo công nợ phải trả theo hạn thanh toán (tuổi nợ), Tổng hợp phát sinh công nợ,..
 • Báo cáo quản trị: Theo dõi đơn hàng, Bảng kê/Báo cáo tổng hợp đơn hàng/hợp đồng, Báo cáo kế hoạch thời hạn giao hàng theo đơn hàng mua/hợp đồng mua
Phần mềm quản lý mua hàng
bravo insight

BRAVO 8R3 (ERP-VN) là một hệ thống quản trị tổng thể gồm 12 phân hệ chính.

Với khả năng tùy chỉnh linh hoạt nên ngoài những phân hệ cơ bản thì các phân hệ khác như Quản lý bảo hành, Quản lý dịch vụ logistic… sẽ được thiết kế bổ sung tùy thuộc vào theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

  tư vấn khách hàng