Phân hệ Phần mềm Quản lý bán hàng

Phân hệ Quản lý bán hàng là công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt tình hình bán hàng. Từ đó, giúp lãnh đạo nhanh chóng đưa ra các quyết định và chiến lược về chính sách giá bán, chính sách Truyền thông hiệu quả nhất.

Phần mềm quản lý bán hàng
OVERVIEW

Tổng quan

Trợ giúp bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách chặt chẽ, chính xác. Giúp Lãnh đạo nắm bắt tình hình tiêu thụ tức thời để đưa ra các quyết định kịp thời.

Support and co-ordination

Hỗ trợ và tác nghiệp

Bộ phận Kinh doanh, Kế toán và Ban Lãnh đạo.

Integrated Modules

Kết nối phân hệ khác

“Quan hệ khách hàng CRM”, “Bán lẻ”, “Quản lý Hàng tồn kho”, “Tài chính – kế toán”.

Main features

Những điểm chính trong phân hệ

 • Lập, thực hiện và theo dõi nhu cầu khách hàng.
 • Kiểm soát hạn mức công nợ, kiểm tra hàng tồn kho và số dư công nợ của khách hàng khi lập “đơn đặt hàng bán”. Kiểm soát hàng bán bị trả lại/cấn trừ công nợ phải thu.
 • Theo dõi việc bán hàng theo khách hàng, đơn đặt hàng bán, bộ phận/nhân viên, vùng/miền, nhóm hàng…
 • Theo dõi phân tích tuổi nợ, các kỳ hạn nợ, tính lãi công nợ quá hạn. Tạo bút toán, ghi nhận và điều chỉnh doanh thu công nợ.
 • Quản lý, theo dõi công nợ theo đối tượng, hóa đơn, đơn đặt hàng bán, nhân viên, công trình, nhóm-mặt hàng…. Phân tích lãi lỗ theo bộ phận, vùng/miền, nhóm-mặt hàng…
 • Tự động tính giá vốn hàng hóa theo nhiều phương pháp khác nhau.
Reports

Báo cáo

Lập các báo cáo thuế GTGT, hỗ trợ kết xuất các báo cáo dữ liệu về thuế ra chương trình kê khai thuế của tổng cục thuế hoặc ra Excel, Pdf, Txt, Csv, Xml…

 • Báo cáo bán hàng: Bảng kê /sổ chi tiết bán hàng. Phân tích bán hàng (theo nhiều chỉ tiêu khác nhau). Báo cáo bán hàng
 • Báo cáo công nợ: Đối chiếu công nợ phải thu. Sổ tổng hợp/chi tiết công nợ phải thu (nhiều tiêu thức). Báo cáo nợ phải thu theo hạn thanh toán (tuổi nợ)…
 • Báo cáo quản trị: Báo cáo theo dõi đơn hàng bán, Bảng kê/tổng hợp đơn hàng/hợp đồng bán, Báo cáo kế hoạch thời hạn giao theo đơn hàng/hợp đồng, Báo cáo doanh số bán hàng (theo cửa hàng, nhân viên…), Báo cáo kế hoạch thu tiền bán các kỳ.
Phần mềm quản lý bán hàng
bravo insight

BRAVO 8R3 (ERP-VN) là một hệ thống quản trị tổng thể gồm 12 phân hệ chính.

Với khả năng tùy chỉnh linh hoạt nên ngoài những phân hệ cơ bản thì các phân hệ khác như Quản lý bảo hành, Quản lý dịch vụ logistic… sẽ được thiết kế bổ sung tùy thuộc vào theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

  tư vấn khách hàng