Information about the leadership of Bravo

Thông tin Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO

ÔNG ĐÀO MẠNH HÙNG

Giám đốc Công ty
  • Năm sinh: 1973
  • Ông Đào Mạnh Hùng, tốt nghiệp Khoa Toán Tin – Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1994. Năm 1999 ông cùng một số thành viên khác thành lập BRAVO. Ông là người phụ trách quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động SXKD của BRAVO.

ÔNG PHẠM TRUNG

Phó Giám đốc Công ty
  • Năm sinh: 1973
  • Ông Phạm Trung, tốt nghiệp Khoa Toán Tin – Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1994. Năm 1999 ông cùng một số thành viên khác thành lập BRAVO. Ông là người phụ trách tổng thể việc phát triển sản phẩm của BRAVO từ 1999 đến nay.

ÔNG NGUYỄN ĐỨC SƠN

Phụ trách BRAVO Đà Nẵng
  • Năm sinh: 1979
  • Ông Nguyễn Đức Sơn, tốt nghiệp Khoa Tin học Quản lý – Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2001. Ông tham gia BRAVO từ năm 2002 và là người lãnh đạo, quản lý, điều hành chi nhánh BRAVO Đà Nẵng từ năm 2003 cho đến nay.

ÔNG TÔN MINH THIÊN

Phụ trách BRAVO Hồ Chí Minh
  • Năm sinh: 1976
  • Ông Tôn Minh Thiên, tốt nghiệp Khoa Tài chính Nhà nước trường Đại học Kinh tế năm 1998. Ông tham gia BRAVO từ năm 1999 và là người Lãnh đạo, quản lý, điều hành chi nhánh BRAVO Hồ Chí Minh từ năm 2003 đến nay.

ÔNG NGÔ ĐÌNH HẢI

Giám đốc Khối Công nghệ
  • Năm sinh: 1976
  • Ông Ngô Đình Hải, tốt nghiệp Khoa Quản lý Kinh tế – Đại học Thăng Long năm 1998. Năm 1999 ông cùng một số thành viên khác thành lập BRAVO. Ông phụ trách tổng thể việc nghiên cứu phát triển Công nghệ cho sản phẩm của BRAVO.
ORGANIZATION CHART

Sơ đồ tổ chức hoạt động SXKD của BRAVO

Sơ đồ tổ chức BRAVO