Những kiến thức cơ bản về các loại sổ kế toán tổng hợp

Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết là 2 khái niệm được nhắc đến nhiều trong kế toán. Đặc biệt, Sổ kế toán tổng hợp là một loại sổ sách vô cùng quan trọng với mọi doanh nghiệp. Các loại sổ kế toán tổng hợp là căn cứ cho việc hạch toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến Doanh nghiệp. Vậy kiến thức cơ bản về các loại sổ kế toán tổng hợp như thế nào?

1.    Sổ kế toán tổng hợp là gì?

Chúng ta cần hiểu rõ 2 khái niệm: Sổ kế toán là gì? Và sổ kế toán tổng hợp là gì? Trước khi tìm hiểu các kiến thức sâu hơn về Các loại sổ kế toán tống hợp.

Sổ kế toán là những tờ sổ sách được thiết kế một cách khoa học và hợp lý, có mối liên hệ mật thiết với nhau, được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng các phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu các chứng từ kế toán.

Sổ kế toán tổng hợp: là một trong các loại sổ của sổ sách kế toán, nó dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính trong từng thời kỳ kế toán, từng niên độ kế toán, quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó và dùng để phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Sổ kế toán tổng hợp bao gồm: Sổ nhật ký chung và sổ cái

2.    Các loại sổ kế toán tổng hợp

Các loại Sổ kế toán tổng hợp gồm có: Sổ Nhật ký và Sổ cái. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các hình thức ghi sổ cụ thể trong các loại sổ kế toán tổng hợp.

  • Sổ nhật ký chung: Là loại sổ dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toàn và trong các niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên sổ nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp, Sổ nhật ký chung phải phản ảnh đầy đủ các nội dung sau:

–          Ngày, tháng ghi sổ;

–          Số hiệu và ngày tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

–          Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

–          Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

  • Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Sổ cái phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

–          Ngày, tháng ghi sổ;

–          Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

–          Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

–          Sổ tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào bên Nợ hoặc bên Có của từng tài khoản.

3.    Các loại sổ kế toán tổng hợp khi ứng dụng trên phần mềm

Hiện nay, việc sử dụng phần mềm vào công tác kế toán gần như được áp dụng tại tất cả mọi doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi các kế toán viên cần nắm được nguyên tắc, cách thức ghi các loại sổ kế toán tổng hợp trên các phần mềm chuyên dụng.

Đặc trưng cơ bản của hình thức ghi các loại sổ kế toán tổng hợp trên phần mềm là: Công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình lập trình sẵn trên máy tính, và phần mềm đó được thiết kế theo một trong bốn hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán đó lại với nhau. Phần mềm kế toán thường không hiển thị đầy đủ quy trình ghi các loại sổ kế toán tổng hợp, nhưng phải luôn in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy đinh.

BRAVO là một trong những nhà cung cấp phần mềm kế toán tài chính và phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP-VN hàng đầu Việt Nam hiện nay. Với ưu thế am hiểu rõ chế độ kế toán của Việt Nam, phần mềm BRAVO không chỉ đáp ứng được đầy đủ các nghiệp vụ đặc thù của từng doanh nghiệp mà còn tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán.

Xem thêm:

1. Thông tin chi tiết về phần mềm kế toán BRAVO. 

2. Hướng dẫn cách ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP hiệu quả.


News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng