Category: Uncategorized @vi

Bản tin Bravo tháng 05 năm 2014

Lời tựa từ tôi: Tháng 4 với những cảm xúc bâng quơ như bộ trò chơi ghép hình chưa hoàn chỉnh, nhặt nhạnh lại