bravo-header

Phân hệ kế toán vốn bằng tiền

Quản lý các khoản thu / chi / tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng loại ...

Phân hệ Nhân sự - Tiền lương - BHXH

Trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết ...

Phân hệ phần mềm Kế toán tổng hợp

Kết nối dữ liệu hữu cơ với các phân hệ khác. Là trung tâm cập nhật, xây dựng kế hoạch ...

Phần mềm quản lý sản xuất – Tính giá thành

Kết nối việc quản lý từ đơn đặt hàng, hoạch định nhu cầu vật tư, theo dõi và cập nhật ...

Quản trị hệ thống phần mềm

Làm nền tảng hỗ trợ việc quản trị hệ thống cho các phân hệ khác trong phần mềm. Các tính ...