Phân hệ Quản lý Nhân sự - Tiền lương

Trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết tình hình...

Phân hệ Quản lý tài chính - Kế toán BRAVO

Trung tâm tiếp nhận, kiểm soát và cập nhật dữ liệu nhằm xử lý tài chính, quản lý nguồn tiền của doanh...

Phân hệ Quản lý sản xuất

Kết nối việc quản lý từ đơn đặt hàng, hoạch định nhu cầu vật tư, theo dõi và cập nhật tiến độ sản xuất...

Quản trị Doanh nghiệp

Kết nối dữ liệu hữu cơ với các phân hệ khác. Là trung tâm cập nhật, xây dựng kế hoạch quản trị tài chính,...

Quản trị hệ thống phần mềm

Làm nền tảng hỗ trợ việc quản trị hệ thống cho các phân hệ khác trong phần mềm. Các tính năng và chức...