Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp mới

Thông tư 200/2014/TT-BTC bắt đầu áp dụng cho năm tài chính 2015, thay thế cho chế độ kế toán theo Quyết định 15/2006QĐ-BTC và Thông tư số 244/2009/TT-BTC


Thông tư 119/2014/TT- BTC cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Thông tư 119/2014/TT- BTC có hiệu lực từ 01/09/2014. Thay đổi một số mẫu biểu về thuế và điều chỉnh chu kỳ nộp thuế


Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dấn thi hành luật thuế TNDN

Thông tư này thay thế cho Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài Chính