Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế

Nghị định quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội


Thông tư 111/2021/TT-BTC: Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ 01/7/2022, áp dụng cho kỳ kế toán thuế năm 2022 và thay thế Quyết định 1544/QĐ-BTC ngày 07/7/2014, Quyết định 630/QĐ-BTC ngày 09/4/2015.


Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế

Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 126/2020/nđ-cp ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế


Thông tư 78/2021/TT-BTC: hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế

Hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, nghị định số 123/2020/nđ-cp ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ