Nghị định 34/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022

Chính phủ ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.


Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế

Nghị định quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội


Thông tư 111/2021/TT-BTC: Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ 01/7/2022, áp dụng cho kỳ kế toán thuế năm 2022 và thay thế Quyết định 1544/QĐ-BTC ngày 07/7/2014, Quyết định 630/QĐ-BTC ngày 09/4/2015.


Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế

Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 126/2020/nđ-cp ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế