Phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp tốt ở Việt Nam


Quản trị tài chính doanh nghiệp tốt là yếu tốt sống còn. Do vậy, ngoài việc nắm vững các kiến thức cơ bản như: Các nguyên tắc hay cách thức quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả thì việc chọn được phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp tốt nhất ở Việt Nam hiện nay trở thành lợi thế cạnh tranh.


1. Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?


Để hiểu rõ khái niệm: “Quản trị tái chính doanh nghiệp là gì?”, trước hết ta đi tìm hiểu khái niệm tài chính doanh nghiệp.


Tài chính doanh nghiệp là: Một bộ phận của hệ thống tài chính. Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó.


Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp:


+        Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


+        Hoạt động của tài chính doanh nghiệp bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp.


+        Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận.


Từ đó có thể dễ dàng trả lời cho câu hỏi: “Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì”


Quản trị tài chính doanh nghiệp là:  Việc lựa chọn và đưa ra các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện các quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu hoạt động tài chính của ddoanh nghiệp, đó là tối đa hóa giá trị cho chủ doanh nghiệp hay tối đa hóa lợi nhuận, không ngừng làm tăng giá trị doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.


2. Nội dung quản lý tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam


Nội dung của quản lý tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam bao gồm những vấn đề sau:


  • Tham gia đánh giá, lựa chọn, các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh.


Xét trên góc độ tài chính, điều chủ yếu cần phải xem xét là hiệu quả chủ yếu của tài chính tức là xem xét, cân nhắc giữa chi phí bỏ ra, những rủi ro có thể gặp phải và khả năng có thể thu lợi nhuận, khả năng thực hiện dự án. Do vậy, trong việc phân tích lựa chọn, đánh giá các dự án tối ưu, các dự án có mức sinh lời cao, người quản trị tài chính là người xem xét việc sử dụng vốn đầu tư như thế nào; trên cơ sở tham gia đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư, cần tìm ra định hướng phát triển doanh nghiệp, khi xem xét việc bỏ vốn thực hiện dự án đầu tư, cần chú ý tới việc tăng cường tính khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp để đảm bảo đạt được hiệu quả kinh tế trước mắt cũng như lâu dài.


  • Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng cho hoạt động của doanh nghiệp.


Vốn hoạt động gồm có vốn dài hạn và vốn ngắn hạn, và điều quan trọng là phải tổ chức huy động nguồn vốn đảm bảo đầy đủ cho các nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp. Nên việc tổ chức huy động các nguồn vốn ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp.


  • Tổ chức sử dụng tốt các số vốn hiện có


Theo dõi chặt chẽ và thực hiện tốt việc thu hồi bán hàng và các khoản thu khác, quản lý chặt chẽ các khoản chi tiêu phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tìm các biện pháp lập lại sự cân bằng giữa thu và chi bằng tiền để đảm bảo cho doanh nghiệp luôn có khả năng thanh toán.


  • Thực hiện tốt việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.


Thực hiện việc phân phối hợp lý lợi nhuận sau thuế cũng như trích lập và sử dụng tốt các quỹ của doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển doanh nghiệp và cải thiện đời sống của công nhân viên.


  • Đảm bảo kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với tình hình hoạt động của doanh nghiệp và thực hiện tốt việc phân tích tài chính.


Thông qua tình hình thu chi tiền tệ hàng ngày, tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính cho phép thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Mặt khác, định kỳ cần phải tiến hành phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.


>>> Xem thông tin về phần mềm kế toán BRAVO giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt tình hình tài chính


  • Thực hiện tốt việc kế hoạch hoá tài chính.


Các hoạt động tài chính của doanh nghiệp cần được dự kiến trước thông qua việc lập kế hoạch tài chính. Thực hiện tốt việc lập kế hoạch tài chính là công cụ cần thiết giúp cho doanh nghiệp có thể chủ động đưa ra các giải pháp kịp thời khi có sự biến động của thị trường. Quá trình thực hiện kế hoạch tài chính cũng là quá trình ra quyết định tài chính thích hợp nhằm đạt tới các mục tiêu của doanh nghiệp. 3. Cách thức và 6 nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả ở Việt Nam


Dưới đây là cách thức cũng như 6 nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả ở Việt Nam các nhà quản trị cần lưu ý:


– Nguyên tắc đánh đổi rủi ro và lợi nhuận. Một dự án có rủi ro cao thường có lợi nhuận cao và ngược lại.


– Nguyên tác gía trị thời gian của tiền: Một đồng tiên hôm nay có giá hơn 1 đồng tiền của ngày mai.


– Tác động của thuế: Khi đưa ra một quyết định tài chính, doanh nghiệp nên cân nhắc đến những tác động của thuế.


– Nguyên tắc gắn mục tiêu của chủ doanh nghiệp với mục tiêu của người lao động: Nguyên tắc này giúp các doanh nghiệp đưa ra các quyết sách vừa tốt cho tình hình tài chính vừa giữ được nhân sự tốt.


– Kết hợp lợi ích dài hạn và lợi ích ngắn hạn: Doanh nghiệp đừng chỉ nghĩ đến những lợi ích trước mắt mà quên mất lợi ích lâu dài. Mặt khác cũng cần cân đối lợi ích dài hạn với ngắn hạn để tài chính không lâm vào tình trạng khủng hoảng.


– Nguyên tắc tiền mặt: Doanh nghiệp cần có 1 lượng tiền mặt nhất định để đủ tiêu dùng nhanh nhưng không được quá nhiều tránh lãng phí nguồn tài chính.


4. Phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp miễn phí


Quản lý tài chính có vai trò vô cùng quan trọng quyết định đến sự tồn tại của một doanh nghiệp. Vì vậy, việc lựa chọn một phần mềm quản lý tài chính để sử dụng hiệu quả là điều các doanh nghiệp cần quan tâm. Vẫn có những doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập lựa chọn phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp miễn phí. Nhưng chắc chắn sẽ chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp.

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng