Tìm hiểu điều kiện vay vốn từ Quỹ Phát triển DN nhỏ và vừa theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP


Nghị định số 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết Điều 20 Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), về cơ cấu tổ chức, vai trò và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV đã chính thức được ban hành và có hiệu lực từ 1/7/2019.Quỹ Phát triển DNNVV hoạt động thế nào?


Quỹ Phát triển DNNVV là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.


Theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP, Quỹ Phát triển DNNVV hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, số vốn tối thiểu là 2.000 tỷ đồng. Cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước.


Quỹ Phát triển DNNVV có nhiệm vụ hỗ trợ đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định; tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn đúng quy định; chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định…


>> Tìm hiểm phần mềm kế toán BRAVO


Nghị định quy định cụ thể các hoạt động của Quỹ gồm: Tài trợ, cho vay, hỗ trợ tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn vay, viện trợ, tài trợ, đóng góp, ủy thác; trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro, phân loại nợ; quản lý tài chính…


Theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP, Quỹ Phát triển DNNVV thực hiện cho doanh nghiệp vay thông qua hai hình thức là cho vay trực tiếp và cho vay gián tiếp.


  • Cho vay trực tiếp: là việc Quỹ trực tiếp thực hiện cho vay đối với DNNVV đang có nhu cầu khởi nghiệp sáng tạo, hoặc DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị có nhu cầu vay vốn.

  • Cho vay gián tiếp: là việc Quỹ thực hiện cho vay đối với DNNVV thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.


Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa


Theo Điều 6, Nghị định 39/2019/NĐ-CP, tiêu chí để xác định DNNVV thuộc diện hỗ trợ, được phân theo quy mô bao gồm: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.


Doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng. Đối với các DN siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ thì số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.


Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người, tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là đối tượng DN siêu nhỏ. Với DN nhỏ trong lĩnh vực TM-DV có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 50 người, đồng thời tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không là DN siêu nhỏ.


Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người, có tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là đối tượng DN nhỏ, DN siêu nhỏ. Nếu trong trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, DN vừa có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng, hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng và cũng không thuộc nhóm các DN siêu nhỏ, DN nhỏ.


>> Xem thêm: Cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả nhất hiện nay


Điều kiện vay vốn từ Quỹ Phát triển DNNVV theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP


Để được vay vốn trực tiếp từ nguồn vốn của Quỹ, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:


– Đáp ứng quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ DNNVV;


– Doanh nghiệp phải có dự án, phương án sản xuất kinh doanh (SXKD) khả thi, khai thác các loại tài sản trí tuệ quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nghệ mới được quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ; hay có thể là mô hình kinh doanh mới theo quy định của pháp luật;


– Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án SXKD tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án SXKD và yêu cầu đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án SXKD;


– DNNVV khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định.


Trường hợp DN nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được vay vốn trực tiếp của Quỹ Phát triển DNNVV khi đáp ứng các điều kiện sau:


– Đáp ứng quy định điều kiện thứ 1, thứ 3, thứ 4 như đối với DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;


– Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với DN khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng, sử dụng thương hiệu vùng. Căn cứ để xác định cụm liên kết ngành thực hiện theo quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV, đính kèm các văn bản hướng dẫn thi hành.


Mức tài trợ vốn cho DN nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành không quá 1 (một) tỷ đồng cho một dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng không quá 50% vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị.


Đối với DN nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được vay vốn trực tiếp cũng phải đáp ứng các điều kiện thứ 1, thứ 3, thứ 4 như đối với DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Ngoài ra phải có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, được triển khai để trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị hoặc có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với DN trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị.


Cũng theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP, lãi suất cho vay trực tiếp với các doanh nghiệp sẽ bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại xác định được trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển DNNVV.


Mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án SXKD tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một DN nhỏ và vừa không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ Phát triển DNNVV.


Thời hạn cho vay sẽ được xác định sao cho phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của DN và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án SXKD nhưng tối đa không vượt quá 7 năm.


Ngoài chức năng cho vay đối với DNNVV, Quỹ Phát triển DNNVV còn tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ DNNVV.


Quỹ Phát triển DNNVV tài trợ vốn cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thông qua phương thức cấp vốn không hoàn lại từ nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân hoặc vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ.


Đặc biệt, để hỗ trợ DNNVV sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, Quỹ sẽ kết hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực cho DNNVV bao gồm: tổ chức hội thảo, đào tạo, tư vấn, truyền thông, thương mại, xúc tiến đầu tư, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu.


Căn cứ nguồn vốn hoạt động và kế hoạch hoạt động hàng năm, Quỹ lập dự án, đề án hỗ trợ nghiên cứu phát triển; dự án, đề án đầu tư, thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung để hỗ trợ DN nhỏ và vừa, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả, đúng đối tượng.


Có thể bạn quan tâm:


>> Kiến thức: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng